Menu

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk a konverzácia AGK
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Enviromentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KVN
Korektívne techniky KOT
Kultúra v škole KUS
Matematická a finančná gramotnosť MAF
Matematika MAT
Multikultúrna výchova MUV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJB
Nemecký jazyk a konverzácia NJK
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovná výchova PRV
Pracovné vyučovanie PVC
Praktická angličtina ANX
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGMZVV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SLJ
Spoločenská výchova SVY
Správanie SPR
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SJA
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie TEF
Vecné učenie VCU
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1199 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria