Menu

Pedagogickí asistenti

PEDAGOGICKÍ ASISTENTI V NAŠEJ ŠKOLE

            Je už takmer bežným javom modernej doby to, že v podmienkach základnej školy bežného typu sa vzdelávajú aj žiaci, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Či sú to už žiaci nadaní, žiaci s poruchami učenia alebo správania, poruchami aktivity a pozornosti, s narušením v oblasti emocionálnej a sociálnej, či žiaci s iným zdravotným postihnutím (mentálnym, telesným). Títo žiaci potrebujú aspoň čiastočné vytvorenie optimálnych podmienok pre ich výchovu a vzdelávanie. Týchto detí v bežnom pedagogickom prostredí pribúda, preto by školy mali v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vytvárať pracovné miesta pre pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov a  školských psychológov.

            V našej škole máme vytvorených osem 100%-ných pracovných úväzkov financovaných prostredníctvom MŠVVaŠ SR a taktiež päť pracovných uväzkov pedagogických asistentov zamestnaných cez národný projekt POPII. Tí pracujú systematicky podľa vopred naplánovaného harmonogramu práce. Naši asistenti prispievajú k zabezpečovaniu špeciálnych podmienok potrebných na prekonávanie najmä zdravotných a sociálnych bariér detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, asistujú pri výchove a vzdelávaní žiakov, kde nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka alebo ostatných žiakov triedy. Sú nápomocní aj pri riešení rôznych foriem nežiaduceho správania (narúšanie vyučovacieho procesu, agresívne tendencie žiakov, konfliktné situácie medzi rovesníkmi a pod.), taktiež pomáhajú deťom, ktoré si vyžadujú v akomkoľvek smere pozornosť.

Asistenti pracujú so žiakmi v triedach paralelne s učiteľom alebo v skupinovej či individuálnej forme mimo triedy podľa pokynov vyučujúceho. Ide o individuálny prístup pri osvojovaní si učiva, ktorý zahŕňa potrebu zvýšenej pozornosti a pomoci dospelej osoby vo výchovno-vzdelávacom procese, zvýšenú motiváciu, pomoc a dozor pri vykonávaní jednotlivých a diferencovaných úloh. Naši asistenti sú pre deti pomocníkmi a organizátormi pri pochopení zadaných úloh, pôsobia na rozvíjanie ich sústredenosti, upevňujú disciplínu na hodinách, sledujú prípravu žiakov na vyučovanie a nosenie si školských pomôcok. Napomocní sú aj pri príprave učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, rôznych podujatiach organizovaných školou, pri speváckych, hudobných, dramatických, výtvarných aktivitách, návštevách historických a kultúrnych pamiatok, spoločenských a športových podujatiach.

         Prácu asistentov hodnotíme veľmi pozitívne, pretože sú efektívnou súčasťou školského podporného tímu i nášho špeciálnopedagogického servisu, ktorý deti s rôznymi odlišnosťami potrebujú.

 

PaedDr. Marta Bystrická, riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria