Menu

Pedagogickí asistenti

SPRIEVODCA ČINNOSŤOU PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

 

Kto je pedagogický asistent?

Pedagogický asistent s pomocou školského podporného tímu a vyučujúceho daného predmetu pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. Práca pedagogického asistenta so žiakom je špecifická práve v tom, že každé dieťa je iné a potrebuje inú pomoc.

Pedagogický asistent sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup. Pomocou adekvátnych metód motivuje a vychováva žiakov „zvnútra“. Dáva im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie.

 

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci so školským podporným tímom vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní rôznych bariér.

 

Znamená to, že pedagogický asistent:

 • so školským podporným tímom a pedagógmi hľadá účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých detí,
 • pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru v triede s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou,
 • venuje sa žiakom s bariérami, pomáha zvládať nároky (napríklad zjednoduší alebo zopakuje výklad učiteľa, poskytuje pomoc pri riešení úloh),
 • pomáha pri napĺňaní potrieb žiaka, zvládaní diferencovaného vyučovania, aplikovaní stratégií s využívaním rôznych metód a foriem práce (napr. skupinové učenie), prezentácii naučeného a hodnotení tak, aby podporoval potenciál každého dieťaťa v súlade s jeho potřebami,
 • flexibilne si s učiteľom delí prácu s triedou v súlade s rozmanitosťami edukácie,
 • pomáha všetkým žiakom podľa toho, ako a kedy to potrebujú,
 • podieľa sa na vytváraní pomôcok, vedie žiakov k  čo najväčšej samostatnosti v procese vzdelávania,
 • spolu so školským podporným tímom a pedagógom definuje oblasti podpory žiaka, silné stránky, oblasti, ktoré zvládne sám tak, aby pomoc bola cielená a vychádzala z aktuálnych potrieb a nielen z diagnózy.

 

Základné činnosti pedagogického asistenta:

 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:

 • bezprostredne spolupracuje s učiteľom v triede, so školskými špeciálnymi pedagogičkami, s pedagogickými a odbornými zamestnancami v rámci školy,
 • uľahčuje žiakovi adaptovať sa na prostredie školy a pomáha mu pri prekonávaní rôznych bariér, ktoré plynú z jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
 • spoluorganizuje činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga.

 

2. V aktivitách organizovaných školou:

 • mimo prostredia školy napomáha pri činnostiach a ostatných aktivitách, ako sú exkurzie, výlety, spoločenské či športové podujatia.

 

3. V spolupráci s rodinou:

 • komunikuje s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania, oboznamuje sa so zdravotným stavom žiaka a s jeho rodinným prostredím.

 

4. V spolupráci s odbornými zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie:

 • sa riadi ich metodickým usmernením, výberom vhodných metód a foriem prístupu a pozitívneho pôsobenia na žiakov pri získavaní jednotlivých kompetencií.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria