Menu

Asistent učiteľa

ASISTENTI UČITEĽA V NAŠEJ ŠKOLE

          

ASISTENTI UČITEĽA V NAŠEJ ŠKOLE

            Je už takmer bežným javom, že v podmienkach inkluzívnej základnej školy sa vzdelávajú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Či sú to už žiaci nadaní, s poruchami učenia alebo správania, poruchami aktivity a pozornosti, s narušením v oblasti emocionálnej a sociálne, či žiaci s iným zdravotným postihnutím, potrebujú aspoň čiastočné vytvorenie vhodných podmienok pre ich edukáciu.

            V našej škole máme vytvorených osem 100%-ných úväzkov /financovaných prostredníctvom MŠVVaŠ SR/. Asistenti sú zaradení do jednotlivých tried podľa potrieb školy i žiakov, pracujú s nimi systematicky podľa vopred naplánovaného harmonogramu práce. Títo zamestnanci prispievajú k zabezpečovaniu špeciálnych podmienok potrebných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, asistujú i v takých prípadoch, kde nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka alebo ostatných žiakov triedy. Pomáhajú aj pri riešení rôznych foriem nežiadúceho správania (narúšanie vyučovacieho procesu, agresívne tendencie žiakov, konfliktné situácie medzi rovesníkmi a pod.), sú nápomocní deťom, ktoré si vyžadujú v akomkoľvek smere pozornosť. Pracujú so žiakmi v triedach paralelne s učiteľom alebo v skupinovej či individuálnej forme mimo triedy podľa pokynov vyučujúceho. Jedná sa najmä o individuálny prístup pri osvojovaní si učiva, ktorý zahŕňa potrebu zvýšenej pozornosti a pomoci dospelej osoby, zvýšenú motiváciu, pomoc a dozor pri vykonávaní zadaných  a diferencovaných úloh. Asistenti sú pre deti  pomocníkmi a organizátormi pri pochopení zadaných úloh, pôsobia na rozvíjanie ich sústredenosti, upevňujú disciplínu na hodinách, sledujú prípravu žiakov na vyučovanie a nosenie si školských pomôcok. Napomocní sú aj pri príprave učebných a kompenzačných pomôcok, pri rôznych podujatiach organizovaných školou, pri záujmových aktivitách, návštevách historických a kultúrnych pamiatok, spoločenských a športových podujatiach.

         Prácu asistentov hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sú efektívnou súčasťou  inkluzívneho servisu, ktorý naše detí potrebujú.

 

 PaedDr. Marta Bystrická, riaditeľka školy

Milí rodičia a priatelia školy!         

 Aj v roku 2021 sme v našej škole vytvorili prostredníctvom národného projektu ,, POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II “ päť pracovných miest pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V čase od 1. 1. 2021 do 31. 08. 2022 sa tento projekt  realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Asistenti učiteľa pracujú systematicky podľa vopred naplánovaného harmonogramu práce. Prispievajú k zabezpečovaniu špeciálnych podmienok potrebných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, asistujú pri výchove a vzdelávaní žiakov, kde nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka alebo ostatných žiakov triedy. Sú nápomocní aj pri riešení rôznych foriem nežiadúceho správania, pomáhajú aj ostatným deťom v triede, ktoré si vyžadujú v akomkoľvek smere pozornosť.  Pracujú so žiakmi v triedach paralelne s učiteľom alebo v individuálnej forme mimo triedy podľa pokynov vyučujúceho. Jedná sa o individuálny prístup pri osvojovaní si učiva, ktorý zahŕňa potrebu zvýšenej pozornosti a pomoci dospelej osoby vo výchovno-vzdelávacom procese, zvýšenú motiváciu, pomoc a dozor pri vykonávaní jednotlivých  a diferencovaných úloh. Asistenti sú pre deti  pomocníkmi a organizátormi pri pochopení zadaných úloh, pôsobia na rozvíjanie ich sústredenosti, upevňujú disciplínu na hodinách, sledujú prípravu žiakov na vyučovanie a nosenie si školských pomôcok. Nápomocní sú aj pri príprave špeciálnych a  kompenzačných pomôcok, pri rôznych podujatiach organizovaných školou, pri rôznych záujmových aktivitách školy, návštevách historických a kultúrnych pamiatok, spoločenských a športových podujatiach. 

 

 PaedDr. Marta Bystrická, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22,
  94056 Nové Zámky


 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria