Menu

Asistent učiteľa

ASISTENTI UČITEĽA V NAŠEJ ŠKOLE

            Je už takmer bežným javom modernej doby to, že v podmienkach základnej školy bežného typu sa vzdelávajú aj žiaci, ktorí majú špeciálne výchovno vzdelávacie potreby. Či sú to už žiaci nadaní, žiaci s poruchami učenia alebo správania, poruchami aktivity a pozornosti, s narušením v oblasti emocionálnej a sociálne, či žiaci s iným zdravotným postihnutím (mentálnym, telesným), potrebujú aspoň čiastočné vytvorenie optimálnych podmienok pre ich výchovu a vzdelávanie. Týchto detí v bežnom pedagogickom prostredí pribúda, preto by školy mali v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vytvárať pracovné miesta pre asistentov učiteľa, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov a  školských psychológov.

            V našej škole máme vytvorených osem 100%-ných úväzkov /financovaných prostredníctvom MŠVVaŠ SR/, ktoré sme prerozdelili medzi 13 asistentov učiteľa. Tí pracujú systematicky podľa vopred naplánovaného harmonogramu práce. Naši asistenti prispievajú k zabezpečovaniu špeciálnych podmienok potrebných na prekonávanie najmä zdravotných a sociálnych bariér detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, asistujú pri výchove a vzdelávaní žiakov, kde nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka alebo ostatných žiakov triedy. Sú nápomocní aj pri riešení rôznych foriem nežiadúceho správania (narúšanie vyučovacieho procesu, agresívne tendencie žiakov, konfliktné situácie medzi rovesníkmi a pod.), taktiež pomáhajú deťom, ktoré si vyžadujú v akomkoľvek smere pozornosť.

Asistenti pracujú so žiakmi v triedach paralelne s učiteľom alebo v skupinovej či individuálnej fome mimo triedy podľa pokynov vyučujúceho. Jedná sa o individuálny prístup pri osvojovaní si učiva, ktorý zahŕňa potrebu zvýšenej pozornosti a pomoci dospelej osoby vo výchovno-vzdelávacom procese, zvýšenú motiváciu, pomoc a dozor pri vykonávaní jednotlivých  a diferencovaných úloh. Naši asistenti sú pre deti  pomocníkmi a organizátormi pri pochopení zadaných úloh, pôsobia na rozvíjanie ich sústredenosti, upevňujú disciplínu na hodinách, sledujú prípravu žiakov na vyučovanie a nosenie si školských pomôcok. Napomocní sú aj pri príprave učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, pri rôznych podujatiach organizovaných školou, pri aktivitách (speváckych, hudobných, dramatických, výtvarných), návštevách historických a kultúrnych pamiatok, spoločenských a športových podujatiach.

         Prácu našich asistentov hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sú efektívnou súčasťou nášho špeciálnopedagogického servisu, ktorý naše detí potrebujú.

 

                                                                                      PaedDr. Marta Bystrická, riaditeľka školy

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!         

 

Aj v roku 2019 sme v našej škole vytvorili prostredníctvom dopytovo- orientovaného projektu ,,Šanca na úspech“ dve pracovné miesta pre asistentov učiteľa. V čase od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 sa tento projekt  realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Asistenti učiteľa pracujú systematicky podľa vopred naplánovaného harmonogramu práce. Prispievajú k zabezpečovaniu špeciálnych podmienok potrebných na prekonávanie najmä zdravotných a sociálnych bariér detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, asistujú pri výchove a vzdelávaní žiakov, kde nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka alebo ostatných žiakov triedy. Sú nápomocní aj pri riešení rôznych foriem nežiadúceho správania), taktiež pomáhajú aj ostatným deťom v triede, ktoré si vyžadujú v akomkoľvek smere pozornosť.  Pracujú so žiakmi v triedach paralelne s učiteľom alebo v individuálnej forme mimo triedy podľa pokynov vyučujúceho. Jedná sa o individuálny prístup pri osvojovaní si učiva, ktorý zahŕňa potrebu zvýšenej pozornosti a pomoci dospelej osoby vo výchovno-vzdelávacom procese, zvýšenú motiváciu, pomoc a dozor pri vykonávaní jednotlivých  a diferencovaných úloh. Asistenti sú pre deti  pomocníkmi a organizátormi pri pochopení zadaných úloh, pôsobia na rozvíjanie ich sústredenosti, upevňujú disciplínu na hodinách, sledujú prípravu žiakov na vyučovanie a nosenie si školských pomôcok. Nápomocní sú aj pri príprave učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, pri rôznych podujatiach organizovaných školou, pri aktivitách (speváckych, hudobných, dramatických, výtvarných), návštevách historických a kultúrnych pamiatok, spoločenských a športových podujatiach.

 

 

                    PaedDr. Marta Bystrická, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria