Menu

Profil školy

Kvalitná, zdravá a bezpečná škola

Vízia školy:

 

Škola musí byť orientovaná tak, aby uspokojila potreby  žiakov a rodičov. Naša škola poskytuje kvalitné vzdelávanie v priateľskej a nekonfliktnej pracovnej atmosfére, kde sa žiaci a učitelia vzájomne rešpektujú a rodičia detí sa majú možnosť zapojiť do diania v škole.

 

Jedna z úspešných novozámockých škôl, ktorá   je považovaná za spoľahlivú vzdelávaciu inštitúciu a mnoho rodičov s dôverou privádza svoje deti práve sem. Svoje brány otvorila v roku 1966 na sídlisku JUH III a štvrte individuálne bytovej výstavby. Poskytuje  základné vzdelanie na veľmi dobrej úrovni, na ktorom môžu žiaci úspešne stavať v ďalšom štúdiu. Pozitívom školy je vysoká odbornosť a kvalifikovanosť jej pedagogických zamestnancov a humánny prístup pedagógov k žiakom. Jej zamestnanci  sa snažia vytvárať priaznivé podmienky  pre slobodný a tvorivý prejav detí, rozvíjať ich talent a schopnosti, osvojovať si základné komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti. Pedagógovia kladú dôraz na vytváranie pozitívne pracovnej atmosféry a prežívanie pocity úspechu.

Škola rozvíja tradíciu kvalitného vyučovania cudzích jazykov. Od prvého ročníka  majú jej žiaci možnosť učiť sa nemecký alebo anglický jazyk hravou a prístupnou formou. Na škole učia  kvalifikovaní  pedagógovia aj pre jazyk francúzsky a ruský. V rokoch  1992-2001 sa v nej overovalo experimentálne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a v rokoch 2005-2014   bilingválna forma výučba od 1. ročníka – v nemeckom a anglickom jazyku .

V spolupráci s Ministerstvom školstva, Štátnym pedagogickým ústavom a Pedagogickou fakultou sa podieľa  na realizácii projektu overovania metodiky CLIL  v ročníkoch 1.-9. V spolupráci s vedením Gymnázia v Nových Zámkoch  a Centrálou pre zahraničné školstvo sa posilnil záujem rodičov a žiakov o výučbu nemeckého jazyka ( ako druhého cudzieho jazyka). V rámci tejto spolupráce majú  žiaci možnosť pripraviť sa na skúšky v programe Nemeckého jazykového diplomu ( Sprachdiplom) na úrovni A2 , B1.

Škola sa počas posledných rokov úspešne zapojila  do mnohých projektov, ktoré obohatili vedomosti žiakov a skúsenosti pedagógov. Pedagogický kolektív  využil trend informatizácie a v škole sa z fondov EÚ zriadili 2 učebne výpočtovej techniky a jazykové laboratórium. Dnes je už samozrejmosťou, že sa vo vyučovacom procese zintenzívnilo využívanie IKT, interaktívnych tabúľ a výučbových programov. Toho času škola realizuje úspešný projekt financovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie.  Je zameraný hlavne na zdokonalenie sa v anglickom  jazyku, využitie anglického jazyka v iných predmetoch metódou CLIL a spoluprácu s jazykovou školou vo Veľkej Británii.   V škole   sa  úspešne realizoval i projekt Comenius – školské partnerstvá      ( v rokoch 2008-2010, 2012-2014)

V oblasti mimovyučovacích aktivít sa v škole rozvíja talent a záujmy žiakov prostredníctvom širokej škály krúžkov: športový, dramatický, výtvarný, počítačový, dramatický, spevácky, tanečný a  ďalšie.

Organizačnou súčasťou školy je Školský klub Slniečko, ktorý navštevuje 180 detí  a Školská jedáleň, v ktorej sa stravuje 65% žiakov školy.

Žiaci našej školy nás úspešne reprezentujú v rôznych súťažiach a olympiádach v okresnom, krajskom, ba i celoslovenskom kole.

Na rozvoj  estetického cítenia pozitívne pôsobí rozsiahly, pravidelne a starostlivo udržiavaný areál, v ktorom sa nachádza športové ihrisko, sad s  množstvom  zelene.

Spestrením každodennej práce počas celého školského roka bývajú rôzne podujatia napr: besedy, súťaže, návšteva divadelného predstavenia, ples, Deň rodiny, majáles, karneval, výlety, výstavky...

 

Silné stránky školy:  podpora zo strany zriaďovateľa, výborná spolupráca so zástupcami rodičov, tvorivý pedagogický kolektív a silný manažment, dobré vybavenie školy na rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov, kolektív učiteľov, ktorý je otvorený novým metódam a didaktickým postupom vo vyučovaní, vysoká odbornosť vyučovania, kvalitná úroveň vzdelávania v zriadenom nultom ročníku, vysoká úroveň vyučovania cudzích jazykov s využitím jazykového laboratória, multifunkčných miestností a moderných výučbových programov,  nadpriemerné výsledky v Testovaní 9, úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné školy, práca špeciálnych pedagogičiek so začlenenými žiakmi, individuálny prístup k žiakom....

 

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky je progresívna škola, ktorá sa snaží každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní. Snaží sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti, podporovať zdravý životný štýl, dôsledne realizovať program prevencie proti negatívnym javom a civilizačným chorobám a vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít. Jej hlavným poslaním je vychovať zdravo – sebavedomého, športovo – zdatného žiaka, ktorý dokáže komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku a bez väčších problémov sa dokáže zapojiť do každodenného života spoločnosti.

Riaditeľka: PaedDr. Marta Bystrická

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22,
  94056 Nové Zámky


 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria