Menu

Profil školy

Kvalitná, zdravá a bezpečná škola

Vízia školy:

 Dobrá škola je taká, v ktorej sa deti cítia príjemne a bezpečne. Naša škola je dlhodobo známa svojou kvalitou.  Je to  škola, ktorá je ústretová a má iný cieľ ako encyklopedické hromadenie vedomostí. Kľúčové kompetencie žiakov rozvíja v mene kvality, efektivity a úspešnosti .

Jedna z úspešných novozámockých škôl, ktorá   je považovaná za spoľahlivú vzdelávaciu inštitúciu a mnoho rodičov s dôverou privádza svoje deti práve sem. Svoje brány otvorila v roku 1966 na sídlisku JUH III a štvrte individuálne bytovej výstavby. Poskytuje  základné vzdelanie na veľmi dobrej úrovni, na ktorom môžu žiaci úspešne stavať v ďalšom štúdiu. Pozitívom školy je vysoká odbornosť a kvalifikovanosť jej pedagogických zamestnancov a humánny prístup pedagógov k žiakom. Jej zamestnanci  sa snažia vytvárať priaznivé podmienky  pre slobodný a tvorivý prejav detí, rozvíjať ich talent a schopnosti, osvojovať si základné komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti. Pedagógovia kladú dôraz na vytváranie pozitívne pracovnej atmosféry a prežívanie pocity úspechu. Cesta každého dieťaťa za vedomosťami je iná. Preto je potrebné navrhnúť vhodný štýl učenia, vytvoriť bezpečné učebné prostredie, v ktorom získajú sebadôveru v školskom a neskôr  i v pracovnom živote. Toto je práca Školského podporného tímu, ktorý pracuje v zložení: dvaja špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg, školský psychológ a 13 pedagogických asistentov.

Škola rozvíja tradíciu kvalitného vyučovania cudzích jazykov. Od prvého ročníka  majú jej žiaci možnosť učiť sa anglický jazyk hravou a prístupnou formou. Na škole učia  kvalifikovaní  pedagógovia aj pre jazyk španielsky, nemecký a ruský. V rokoch  1992-2001 sa v nej overovalo experimentálne vyučovanie nemeckého jazyka od 1. ročníka a v rokoch 2005-2014   bilingválna forma výučba od 1. ročníka – v nemeckom a anglickom jazyku .

V spolupráci s Ministerstvom školstva, Štátnym pedagogickým ústavom a Pedagogickou fakultou sa realizoval projekt overovania metodiky CLIL  v ročníkoch 1.-9. V spolupráci s vedením Gymnázia v Nových Zámkoch  a Centrálou pre zahraničné školstvo sa posilnil záujem rodičov a žiakov o výučbu nemeckého jazyka ( ako druhého cudzieho jazyka). V rámci tejto spolupráce majú  žiaci možnosť pripraviť sa na skúšky v programe Nemeckého jazykového diplomu ( Sprachdiplom) na úrovni A2 , B1.

Už niekoľko  rokov  pracuje  v našej škole krúžok Príprava na jazykovú skúšku Cambridge English (B1 Preliminary for Schools). Žiaci, ktorí úspešne absolvujú skúšku, sú hrdými držiteľmi jazykových certifikátov (jazyková úroveň B1 alebo jazyková úroveň B2).

Škola sa počas posledných rokov úspešne zapojila  do mnohých projektov, ktoré obohatili vedomosti žiakov a skúsenosti pedagógov. Pedagogický kolektív  využil trend informatizácie a v škole sa z fondov EÚ zriadili 2 učebne výpočtovej techniky. Dnes je už samozrejmosťou, že sa vo vyučovacom procese zintenzívnilo využívanie IKT, interaktívnych tabúľ a výučbových programov. V oblasti mimovyučovacích aktivít sa v škole rozvíja talent a záujmy žiakov prostredníctvom širokej škály krúžkov: športový, dramatický, výtvarný, počítačový, dramatický, spevácky, tanečný a  ďalšie.

Organizačnou súčasťou školy je Školský klub Slniečko, ktorý navštevuje 270 detí  a Školská jedáleň, v ktorej sa stravuje 85 % žiakov školy.

Žiaci našej školy nás úspešne reprezentujú v rôznych súťažiach a olympiádach v okresnom, krajskom, ba i celoslovenskom kole.

Na rozvoj  estetického cítenia pozitívne pôsobí rozsiahly, pravidelne a starostlivo udržiavaný areál, moderné multifunkčné ihrisko a sad s  množstvom  zelene.

Spestrením každodennej práce počas celého školského roka bývajú rôzne podujatia napr.: besedy, súťaže, návšteva divadelného predstavenia, ples, Deň rodiny, majáles, karneval, výlety, výstavky...

 

Silné stránky školy:  podpora zo strany zriaďovateľa, výborná spolupráca so zástupcami rodičov, tvorivý pedagogický kolektív a silný manažment, dobré vybavenie školy na rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov, kolektív učiteľov, ktorý je otvorený novým metódam a didaktickým postupom vo vyučovaní, vysoká odbornosť vyučovania, vysoká úroveň vyučovania cudzích jazykov, využitie multifunkčných miestností a moderných výučbových programov,  nadpriemerné výsledky v Testovaní 5 a 9, úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné školy, práca špeciálnych pedagogičiek s integrovanými žiakmi, individuálny prístup k žiakom....

Žiadna škola, nech by bola akokoľvek špičkovo technologicky a materiálne vybavená, by nebola dobrou, ak by nemala dobrý pedagogický tím. V našej škole vládne pozitívna a tvorivá nálada a kolektívny duch. Verím, že toto rodič a návštevník školy cíti od momentu, kedy prekračuje prah našich dverí. Mám tú česť spolupracovať s kolektívom, ktorý svojim pedagogickým majstrovstvom dokáže zachytiť najnovšie trendy a požiadavky na vzdelávanie žiakov. Ja sa naďalej budem snažiť vytvoriť im čo najlepšie podmienky. 

Riaditeľka: PaedDr. Marta Bystrická

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria