Menu

História školy

Naše začiatky

Brány školy sa otvorili 1. septembra 1966. Už v prvých rokoch bola považovaná za inštitúciu s modernými vyučovacími metódami a humánnym prístupom k žiakom. Otvorenie novej školy prebiehalo v slávnostnej atmosfére. Šk. rok 1966/1967 začal so 16 triedami, v ktorých bolo  488  žiakov; v priemere 31 žiakov na triedu.

Pán Jozef Holeček, promovaný filológ, bol jej prvým riaditeľom. Po ňom prevzal žezlo pán Karol Polák. Žiaľ, ten sa už medzi nami nenachádza ako ani jeho nástupkyne pani Terézia Immerová a  Helena Horváthová. Veríme však, že tam hore držia nad svojou školou ochrannú ruku. Ďalšou riaditeľkou sa stala pani PaedDr. Margita Kupčíková. Po pani Mgr. Darine Knihárovej začala škola pracovať pod vedením pani Mgr. Márie Kuklovej. V súčasnosti školu vedie pani PaedDr. Marta Bystrická.

V osemdesiatych rokoch, keď sa spomedzi cudzích jazykov všeobecne vyučovala hlavne ruština, sa naša škola etablovala v povedomí verejnosti ako škola so zameraním na cudzie jazyky. Bola jednou z mála tých, kde prebiehalo vyučovanie ruského a nemeckého jazyka a postupne pribúdali angličtina, francúzština a španielčina.

V roku 1992,vďaka splneniu všetkých odborných podmienok, bola naša škola zaradená medzi štyri základné školy na Slovensku s experimentálnym vyučovaním nemeckého jazyka od prvého ročníka na základe povolenia Ministerstva školstva SR zo dňa 4. júna 1992 pod číslom 53/92 - 13. Počas realizácie tohto experimentu sme spolupracovali s jeho odborným garantom – Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v zastúpení PhDr. Evou Farkašovou.

Po ukončení experimentu a overení jeho výsledkov s platnosťou od 1. septembra 2001, MŠ SR povolilo experimentálny učebný variant ako riadny učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka.

V 80-tych rokoch sme udržiavali živé družobné kontakty so základnou školou v Naumburgu v Nemecku, neskôr  so školou v Haslau an der Donau v Rakúsku formou osobnej korešpondencie žiakov a učiteľov a výmennými letnými pobytmi. V súčasnosti rozvíjame partnerské vzťahy so školou vo Wienerneustadt.  

Vďaka vysokej úrovni vyučovania nemeckého jazyka sa naši žiaci umiestňovali na popredných miestach v olympiáde nemeckého jazyka v okresných a krajských kolách. Môžeme sa pochváliť i tým, že hlavne vďaka absolventom našej školy  bolo otvorené štúdium pre skupinu študentov na Gymnáziu v Nových Zámkoch s možnosťou získania Sprachdiplomu.

Škola a jej zamestnanci sa starali nielen o vedomosti žiakov, ale i o ich zdravie. Certifikátom Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 25. augusta 2000 bolo potvrdené prijatie školy do národnej siete Škôl podporujúcich zdravie. Tomuto úspechu predchádzalo niekoľkoročné úsilie pedagógov a ďalších dobrovoľných spolupracovníkov. Pracovalo sa a naďalej sa pracuje podľa cieľavedome pripraveného projektu.

1. januára 2001 získala škola právnu subjektivitu.

Rodičia žiakov našej školy začali prejavovať záujem hlavne o výučbu anglického jazyka. Keďže sme mali kvalifikovaných učiteľov a našim žiakom sa darilo, od roku 2005 sme pod vedením Ministerstva školstva SR a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre experimentálne overovali bilingválnu formu výuky v anglickom i nemeckom jazyku.

S našimi bohatými skúsenosťami s experimentálnym overovaním nás Štátny pedagogický ústav zapojil v rokoch 2008 - 2017 do projektu Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom i druhom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov. Odvtedy využívame prvky CLIL vo vyučovaní predmetov matematika, prvouka, prírodoveda, hudobná a telesná výchova.

Dňa 1.6.2015 bola naša škola zaradená do siete škôl podporovaných Nemeckou centrálou pre zahraničné školstvo a môže vykonávať skúšky DSD1 pre získanie Jazykového diplomu z nemeckého jazyka na úrovni B1/A2 (Sprachdiplom)

Príprava i samotná skúška na Nemecký jazykový diplom I. stupňa je  bezplatná. Všetky finančné náklady sú plne hradené školou a nemeckou stranou, ktorá našu školu v tomto smere podporuje i materiálne. Nemecký jazykový diplom I. stupňa zodpovedá úrovni A2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca.

Na začiatku školského roka 2020 / 2021 sme sa rozhodli posunúť rozšírené vyučovanie anglického jazyka v našej škole na ešte vyššiu úroveň a otvorili sme pre našich žiakov krúžok Príprava na jazykovú skúšku Cambridge English (B1 Preliminary for Schools).

Začali sme pracovať v dvoch skupinách, pričom jedna skupina žiakov ako prvá na škole  absolvovala skúšku na získanie jazykového certifikátu Cambridge University (úroveň B1) už v júni 2021. Odvtedy sa skúšky zúčastňujú žiaci každý rok.

Naša škola sa počas posledných rokov úspešne zapojila  do mnohých projektov, ktoré obohatili vedomosti žiakov a skúsenosti pedagógov. Pedagogický kolektív  využil trend informatizácie a v škole sa z fondov EÚ zriadili 2 učebne výpočtovej techniky a jazykové laboratórium. Dnes je už samozrejmosťou, že sa vo vyučovacom procese intenzívne využíva IKT, interaktívne tabule a výučbové  programy. Úspešne sme ukončili projekt financovaný z prostriedkov ESF, prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie.  Bol zameraný hlavne na zdokonalenie sa v anglickom  jazyku, využitie anglického jazyka v iných predmetoch metódou CLIL a spoluprácu s jazykovou školou vo Veľkej Británii. V škole sa úspešne realizoval i projekt Comenius – školské partnerstvá (v rokoch 2008-2010, 2012-2014).

Aj keď  bola škola od začiatku zameraná na výučbu cudzích jazykov, nezanedbávali sme ani ostatné oblasti. Svedčia o tom výsledky olympiád, testovaní i výsledky  prijímacích pohovorov.  Naši pedagógovia sa deťom vždy  venovali s veľkou trpezlivosťou a láskou nielen počas vzdelávacieho procesu, ale i v rámci pestrej záujmovej činnosti.  Nemôžem a nechcem zabudnúť na dôležitú rolu špeciálnych pedagogičiek pri riešení mnohých výchovných problémov a ich prácu s integrovanými žiakmi. O práci pani vychovávateliek v družine podávali svedectvo samotné deti, ktoré nechceli ísť domov s rodičmi, lebo mali zaujímavé činnosti.

 

     

 Budova pred otvorením v roku 1966

 

         

Prvý riaditeľ skoly Jozef Holeček                                              Otvorenie školského roku 1966/67

 

            

Prvý učiteľský zbor           

                                             

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria