Menu

Školská jedáleň

Pokyny

     

Pokyny pre stravníkov od 1.5.2023

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na čiastočne ( réžia sa platí naďalej)  bezplatnú stravu (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie  t.j. :

Žiak I. stupeň ( 1.- 4. ročníky)                                                   2,10 €  za obed/deň

Žiak II. Stupeň (5. – 9. ročníky)                                                2,30 €  za obed/deň

Režijný poplatok paušálne na mesiac vo výške 4,00 € zostáva v platnosti. To znamená, že rodič pri dodržaní pokynov  pre odhlasovanie dieťaťa zo stravy za obed neplatí, ale režijný poplatok sa naďalej uhrádza na účet školskej jedálne.

 

Odhlásiť dieťa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň! Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod. telefonicky alebo osobne.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať zabalenú do jednorazového obedára (cena setu je 0,30 € a platí sa v hotovosti pri preberaní stravy) v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príslušnej stravnej jednotky za jedlo. Upozorňujeme, že  ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole, je nutné  dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Nie je možné stravu ďalšie dni  nosiť domov.

Po ukončení mesiaca  bude dochádzka detí kontrolovaná na základe triednych kníh. Preto apelujeme na  rodičov a deti, aby  čipový kľúč nedávali inému  za účelom odčipnutia včas neodhlásenej stravy  a vyhnúť sa tak úhrady obeda na daný deň. Preplatky za stravu do konca školského roka 2022/2023 budú slúžiť ako zábezpeka na úhradu neodhlásených obedov za bežný mesiac.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Každý prihlásený stravník je povinný pri odbere stravy použiť aktivovanú čipovú kartu. Bez použitia aktívnej karty na daný deň sa strava stravníkovi nevydá. V prípade straty alebo poškodenia čipovej karty, bude musieť stravník zakúpiť novú a to na vlastné náklady.

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 • on-line na web-stránke školy: www.zshradnanz.edupage.org
 • telefonicky na tel. č.:  035/ 6 416 056
 • osobne v Školskej jedálni  pri ZŠ

 

Žiadame rodičov, aby si od mája 2023 pozastavili trvalé príkazy. V prípade zmien vás budeme včas
informovať.

V Nových Zámkoch dňa 19. 4. 2023

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria