Menu

Organiz. štruktúra

Manažment školy

Šk. rok 2019/2020

 

Riaditeľka: PaedDr. Marta Bystrická

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Erika Kováčová

Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Andrea Petránová

Vedúca vychovávateľka: Mgr. Marcela Hnátová

Výchovná a kariérova poradkyňa: Mgr. Eva Vaďovská

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Vaďovská, Mgr. Simona Kunčaková

Školský sociálny pedagóg: Mgr. Monika Pintérová

Školský psychológ: Mgr. Alžbeta Eliášová

Účtovníctvo a PaM: Ing. Iveta Šormanová

Tajomníčka: Adriana Szabóová

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Paulíková

 

Rada školy

Predsedníčka: Mgr. Viera Porubská   

Zástupca pedagogických zamestnancov: Mgr. Melinda Kovácsová

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Zuzana Paulíková                                                     

Zástupcovia rodičov: Mgr. Štefan Danis, Mgr. Lívia Gombárová, Patrik Kanás

Zástupcovia zriaďovateľa:  PaedDr. Anna Rošková, Ing. Peter Mészáros, Ing. Pavol Uhrin, Ing. Ľudovít Lebó 

VEDENIE  MZ a PK

MZ 1.- 2.roč.: Mgr. Viera Porubská

MZ 3.- 4.roč.: Mgr. Beáta Makatová

MZ ANJ 1.-4. : Mgr. Eleonóra Vargová Žilinská

MZ ŠKD: Katarína Pálinkášová

PK SJL, HUV : Mgr. Mária Muránska

PK CJ : Mgr. Martin Matejčuk

PK TSV : Mgr. Renata Královičová

PK MAT, INF: Mgr. Erika Kováčová

PK DEJ,GEG,OBN, VYV, ETV,NBV: PaedDr. Petra Keresztesová

PK CHE, FYZ, BIO, TECH, SEE: Mgr. Ľubica Lakóová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria