Menu

Sociálny pedagóg

Informácie

„Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá,“

                                                                   profesor Ivan Štúr, psychológ

 

                      

                       

 

Sociálna pedagogička:  Mgr. Monika Pintérová

 

Kde ma nájdete:

Pavilón C, prízemie - pri školskej klubovni

 

Konzultačné hodiny:  

Pondelok a štvrtok 13.00 – 14:30 hod, prípadne podľa dohody (žiaci, pedagógovia v prípade aktuálnych problémov môžu využiť pomoc sociálneho pedagóga ihneď)

 

Kontakt: moni.pinterova@gmail.com

Sociálny pedagóg je odborný zamestnanec   vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä deťom a žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

 

Sociálny pedagóg

 • je prvou pomocou v blízkosti žiaka na škole pri objavení problému
 • jeho úlohou je dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom problémov
 • rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, cez nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy žiakov až po delikvenciu.
 • zaoberá sa problematikou zanedbávania povinnej školskej dochádzky, výchovnými problémami a zneužívaním návykových látok.
 • v poradenstve a v reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov ako je šikanovanie, kriminalita maloletých detí, násilné konanie a pod.
 • zameriava sa na primárnu prevenciu, realizuje a zabezpečuje aktivity (besedy, prednášky) na predchádzanie sociálno - patologických javov, zabezpečuje prednáškové a voľnočasové aktivity
 • konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.

 

Spolupracuje

 • s triednymi učiteľmi, s asistentmi učiteľa, so špeciálnymi pedagogičkami, školskou psychologičkou, výchovnou poradkyňou, koordinátorkou prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov a s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, so zákonnými zástupcami 
 • s výchovno-vzdelávacími a odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR) 

Práca sociálneho pedagóga so žiakmi

Skupinová práca

 • skupinová práca v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov
 • je zameraná na vytvorenie lepšej atmosféry v triede, čím sa predchádza konfliktom, agresii, šikanovaniu, a tak napomáha náprave vzťahov medzi deťmi
 • pôsobí na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu

 

Individuálna práca

 • individuálna práca so žiakmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, so žiakmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú alebo inú starostlivosť
 • rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojenie si nového správania, sebareflexia, relaxačné cvičenia a iné.
 • individuálna práca so žiakmi prebieha v kabinete sociálneho pedagóga

 

Aké otázky najviac trápia žiakov?

 • Bojím sa chodiť do školy!
 • Učiteľ si na mňa zasadol.
 • Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?
 • Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.
 • Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.
 • Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.
 • Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.
 • Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.
 • Nechcem, aby sa naši rozviedli.
 • Mám najprísnejších rodičov na svete.
 • Všetci ma doma považujú za malé decko.
 • Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.
 • Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.
 • Všetci ma doma prehliadajú.
 • Nemôžem sa stretávať s otcom, s mamou, so starými rodičmi...
 • Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

 

Najčastejšie otázky rodičov

 • Prečo akurát ja mám také dieťa?
 • Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?
 • Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?
 • Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?
 • Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?
 • Prečo sa moje deti neznášajú?
 • Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?
 • Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?
 • Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne)

 

www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww.minedu.skwww.mpc-edu.sk

NP POP:  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

MPC:  https://mpc-edu.sk

 
 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria