Menu

Sociálny pedagóg

Náplň práce

  

 

„Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá,“

                                                                   profesor Ivan Štúr, psychológ

 

                      

                       

 

Sociálna pedagogička:  Mgr. Monika Pintérová

 

Kde ma nájdete:

Pavilón C, prízemie - Malá učebňa  - pri školskej jedálni

 

Konzultačné hodiny:  

Pondelok 13.00 – 14:30 hod, Štvrtok 13.00 – 14.30 hod, prípadne podľa dohody

 

Kontakt:

moni.pinterova@gmail.com

 

Sociálny pedagóg

 • je prvou pomocou v blízkosti žiaka na škole pri objavení problému
 • jeho úlohou je dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom problémov
 • rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, cez nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy žiakov až po delikvenciu.
 • zaoberá sa problematikou zanedbávania povinnej školskej dochádzky, výchovnými problémami a zneužívaním návykových látok.
 • v poradenstve a v reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov ako je šikanovanie, kriminalita maloletých detí, násilné konanie a pod.
 • zabezpečuje prednáškové a voľnočasové aktivity, preventívne projekty a ich realizáciu prostredníctvom prednášok, besied.
 • konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.

 

Spolupracuje

 • s triednymi učiteľmi, s asistentmi učiteľa, so špeciálnymi pedagogičkami, školskou psychologičkou, výchovnou poradkyňou a s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • s odbornými zamestnancami CPPPaP a CŠPPP (spolupracujúci psychológ, spolupracujúci špeciálny pedagóg, spolupracujúci logopéd), rodičmi, lekármi či inými administratívnymi silami

 

Práca so žiakmi

Skupinová práca

 • skupinová práca v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov
 • je zameraná na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a  na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu

 

Individuálna práca

 • individuálna práca so žiakmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, so žiakmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú alebo inú starostlivosť
 • individuálna práca so žiakmi prebieha v kabinete sociálneho pedagóga

 

Aké otázky najviac trápia žiakov?

 • Bojím sa chodiť do školy!
 • Učiteľ si na mňa zasadol.
 • Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?
 • Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.
 • Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.
 • Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.
 • Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.
 • Neznášam svojho spolužiaka.
 • Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.
 • Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.
 • Nechcem, aby sa naši rozviedli.
 • Štve ma sestra alebo brat.
 • Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.
 • Mám najprísnejších rodičov na svete.
 • Všetci ma doma považujú za malé decko.
 • Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.
 • Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.
 • Všetci ma doma prehliadajú.
 • Nemôžem sa stretávať s otcom.
 • Nechodíme k starým rodičom.
 • Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

 

Najčastejšie otázky rodičov

 • Prečo akurát ja mám také dieťa?
 • Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?
 • Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?
 • Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?
 • Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?
 • Prečo sa moje deti neznášajú?
 • Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?
 • Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?
 • Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne)

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria