Menu

Školský podporný tím

Základné informácie

Milí rodičia a priatelia školy!
Predstavujeme Vám náš školský podporný tím.

Pôsobíme na škole v súlade s § 84a)  Zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

Kto tvorí školský podporný tím?

 • školská psychologička
 • školské špeciálne pedagogičky
 • sociálna pedagogička
 • kariérna a výchovná poradkyňa
 • tím pedagogických asistentov

Aké sú nosné princípy našej práce?

 • Spolupráca (deti veľmi potrebujú pociťovať, že „ich ľudia“ stoja okolo nich a poskytujú im spoločnú a jednotnú oporu a bezpečie). V tíme navzájom spolupracujeme tak, aby sme zručnosti a schopnosti detí postupne dopĺňali.
 • Priateľské vzťahy, otvorenosť – naše úlohy v tíme sú rozmanité,ale rovnocenné, nie sú postavené na hierarchii ani moci, boji, súťaživosti či duplikovaní služieb.
 • Dôvera – zachovávame princíp dôvernosti a mlčanlivosti.
 • Viera - veríme, že akékoľvek chyby, či nedostatky je možné riešiť, čiastočne prekonať a odkomunikovať.
 • V centre pozornosti je nielen dieťa, ale človek, takže sa podporuje vždy celý systém (aj učitelia, rodina a pod.).
 • Naše fungovanie je založené na multidisciplinárnej spolupráci (zapájame odborníkov z jednej alebo viacerých inštitúcií s aktívnym zapojením klienta), čím môžeme efektívne podporiť všetkých žiakov a maximalizovať ich šance na úspech.

           

Aké sú naše úlohy?

 • koordinujeme rozvoj inkluzívneho vzdelávania, aktívne sa podieľame na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a tvorbe školského vzdelávacieho programu
 • úzko spolupracujeme s vedením školy, najmä v porozumení dopadov jednotlivých krokov a usmernení
 • poskytujeme poradenstvo všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom bez rozdielu
 • poskytujeme metodickú podporu pedagogickým zamestnancom
 • spolupracujeme so zariadeniami poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • zabezpečujeme vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania efektívnych prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy.

 

 

Čo všetko ,,špeci“ ešte robíme?

 • pracujeme na všetkých úrovniach – od celej skupiny k jednotlivcovi....Práca s triedou je prirodzeným prostredím, v ktorom prebieha výchova a vzdelávanie žiakov. Bežná inkluzívna práca, výchova a vzdelávanie je adresovaná v skupine. Tím napomáha podpore učiteľa a rodičov, sleduje klímu a vývin procesov a skupinovej dynamiky. Práca s menšou skupinou (2-6 detí) je zvyčajne zameraná na deti v riziku, ktoré potrebujú dodatočnú podporu alebo pomoc. Zmyslom takejto práce je, aby sa deti postupne cítili bezpečne aj vo svojej triede, nie len v malej skupine. Práca s jednotlivcom je inkluzívna do tej miery, do akej napĺňa jeho potreby a zároveň smeruje k opätovnému a postupnému návratu do skupiny. Využíva sa pri závažných bariérach, znevýhodnení, traume a pod.
 • poskytujeme všetkým našim žiakom bez rozdielu (podľa ich potrieb) odborný servis a spolu s učiteľmi sa staráme o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí
 • vyhľadávame a identifikujeme zdroje a riziká u žiakov, tried, učiteľov (napr. nástup prvákov, adaptácia piatakov, podpora deviatakov, kariérny rozvoj žiakov, integrácia, príchod nového žiaka, zápis do 1. ročníka)
 • realizujeme sociometrie tried, klímy pedagogického zboru
 • poradenstvo nielen žiakom a rodičom, ale aj podporu a vzdelávanie učiteľom
 • preventívne a intervenčné programy šité na mieru konkrétnej triedy
 • mediáciu konfliktov (s využitím nenásilnej komunikácie)
 • pravidelnú individuálnu a skupinovú reflexiu so žiakmi
 • cielené intervencie, korekcie porúch učenia i správania
 • mentoring a supervízia pedagogických asistentov
 • zabezpečujeme podporu triednych učiteľov
 • pravidelne sa v tíme stretávame (tímové porady, zasadnutia, intervízie, supervízie, prípadové konferencie)
 • neustále sa vzdelávame.

Ako postupujeme v náročných prípadoch?

 • pred tímom stoja neraz výzvy v podobe závažnej traumy dieťaťa (smrť blízkej osoby, zneužívanie, tragická nehoda, CAN syndróm), šikana v triede a pod., ktoré vyžadujú osobitné nasadenie tímu, niekedy aj z večera do rána
 • v náročných prípadoch je dôležité postupovať v úzkej spolupráci so zariadením poradenstva a prevencie, resp. inej dotknutej inštitúcie a vedením školy a nenechať sa situáciou dotlačiť do rýchlych riešení
 • koordinátor tímu alebo daného prípadu v súčinnosti s dotknutými inštitúciami navrhne postup, informuje tím, zvolá operatívne stretnutie tímu alebo aspoň dodatočne tím informuje, stretnutia s rodičom, triednym učiteľom zvoláva koordinátor tímu alebo prípadu (uvedie čas, miestnosť, prítomných, tému), vedenie školy je informované a prizývané podľa dohody
 • podporujeme psychohygienu triedneho učiteľa
 • s triedou dotknutého žiaka vedieme reflektívne kruhy – čo kto prežíva, čo potrebuje, čo vníma
 • nezabúdame ani na reflexiu v podpornom tíme – intervíziu alebo supervíziu.

A na záver.....

Teší nás, keď spoločne dospejeme k užitočným postupom a riešeniam.          
Spoluprácu s Vami rodičmi považujeme za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak vy - rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažete na úsilie učiteľov, vychovávateľov, asistentov či iných odborníkov, špecialistov. Je dôležité, aby ste vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa, ale zároveň akceptovali možnosti školy. 

Váš šk.podporný tím  

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria