Menu

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovná a kariérová poradkyňa: Mgr. Eva Vaďovská

Kabinet VP: B pav. prízemie - vedľa počít. miestnosti

Konzultačné hodiny: pondelok, 13, 00 h.- 15, 30 h. (prípadne podľa dohody)         

                                                                                          

 

 

Hlavné úlohy výchovného a kariérového poradenstva

VP

 

1. Práca na úseku prevencie a riešenia žiakov s rôznymi problémami

- vyhľadávať a evidovať  žiakov, u ktorých sa prejavujú výchovné ťažkosti, poruchy

správania, ťažkosti a poruchy v učení, zdravotné postihnutia, zmenená pracovná schopnosť, sociálne problémy, v prípade potreby sprostredkovať prepojenie školy s poradenskými a inými odbor. inštitúciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež

- prevencia a pomoc pri riešení uvedených problémov

- následná a pravidelná koordinácia práce triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich pri riešení a prevencii spomenutých problémov

- individuálna a skupinová konzultačná činnosť a poradenstvo pre rodičov žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, osobnostné alebo výchovné problémy

- komplexný poradenský servis - metodická pomoc, informačná a poradenská pomoc pre pedagogických zamestnancov

- aktívna účasť vých. poradkyne na pracovných poradách - poskytovanie informácií o opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní

- rozvíjať  nadanie, tvorivosť a talent žiakov v spolupráci s pedagógmi a rodičmi. 

 

2. Výchovný poradca pracuje na škole ako „tútor“ žiakov.

Je poradcom a ochrancom žiaka.

 

3. Výchovný poradca aktívne spolupracuje:

- s koordinátorom prevencie šikanovania

- s koordinátorom prevencie drogových závislostí

- s koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- s koordinátorom prevencie soc.- patolog. javov

- s koordinátorom pre výchovu k ľudským právam

- so školským špeciálnym pedagógom, šk. psychologičkou, soc. pedagogičkou.

 

KP vykonáva činnosti v oblasti kariérového poradenstva, v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérový poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného a učebného odboru na strednej škole a k následnému zamestnaniu sa.

 

1. Práca so žiakmi na úseku výchovy k voľbe povolania

- individuálnou a skupinovou prácou so žiakmi diagnostikovať a usmerňovať ich profesijné záujmy, správny výber povolania s prihliadnutím na potreby trhu práce

- včas identifikovať žiaka s problémami v profesijnom vývine, navrhnúť pre neho vhodný poradenský program

- zabezpečiť a koordinovať sledovanie školských a profesijných záujmov žiakov

- plánovať a realizovať vlastnú informačnú a poradenskú činnosť pre žiakov zameranú

na usmerňovanie profesijného vývinu a kariéry

- zabezpečiť sústavnú informovanosť žiakov o možnostiach rozmiestnenia, v prípade neprijatia- ponúknuť iné možné alternatívy s cieľom pracovného uplatnenia sa na trhu práce

- organizovať pre žiakov podujatia s profesijno-poradenským zameraním – besedy, exkurzie, výstavy, burzy informácií,...

- zamerať sa na špecifiká profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

- evidovať  a spracovávať prehľady o profesionálnej orientácii žiakov

- pravidelný servis informácií v oblasti voľby povolania.

 

2. Koordinácia práce kariérového poradcu a triednych učiteľov

- poskytovať triednym učiteľom informácie o stredných školách, o potrebách trhu práce, zabezpečiť dostatočné množstvo propagačného materiálu

- evidovať problémových žiakov v jednotlivých ročníkoch  a venovať im osobitnú starostlivosť

- v prípade potreby zabezpečiť v spolupráci s triednym učiteľom odborné vyšetrenie (príp. diagnostické vyšetrenie zamerané na profesijnú orientáciu).

 

3. Spolupráca s rodičmi

- zabezpečiť informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre zákonných zástupcov

- organizovať pre rodičov podujatia s profesijno-poradenským zameraním.

 

4.Spolupráca s poradenskými zariadeniami, so ŠVS, ÚPSVaR-om, zamestnávateľmi, strednými školami a inými organizáciami

- zúčastňovať sa porád, odborných seminárov, školení, rôznych akcií organizovaných danými inštitúciami

- organizovať podujatia  s profesijno-poradenským zameraním.

 

 

Harmonogram prijímacieho konania:

 

 • do 1. 2. 2022 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
 • do 20. 2. 2022 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
 • do 28. 2. 2022 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami
 • do 31. 3. 2022 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
 • 15. 3. - 30. 4. 2022 -  talentové skúšky
 • do 10. 4. 2022 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy
 • do 20. 4. 2022 - ZŠ zašle prihlášky na SŠ
 • 9. 5. 2022 - 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok
 • 12. 5. 2022 - 1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok
 • do  6. 6. 2022 -  SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 21. 6. 2022 - 2. kolo prijímacích skúšok
 • Testovanie 9 - 2022                                                       

         6. 4. 2022  riadny termín

         21. 4. 2022  náhradný termín 

           

 • Testovanie 5 - 2022

           18. 5. 2022 riadny termín 

                

                                                           

Užitočné webové adresy:

www.istp.sk, www.svs.edu.sk,www.stredneskoly.sk, www.nucem.sk, www.minedu.sk, www.povolania.eu, www.svetprace.sk, www.kamposkole.sk, www.skoly-info.sk, www.pohnitesvetom.sk, www.bezpecnenainternete.sk, www.detinanete.skwww.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.obchodsludmi.sk, www.komposyt.sk, www.profsme.sk, www.potrebyovp.sk, www.dualnysystem.sk,...

 

 

Najlepšie je pripraviť sa na neistotu a neustálu zmenu na trhu práce. Nároky zamestnávateľov na flexibilitu, zodpovednosť a výkon tu však budú vždy.

 

TAK SA, MILÝ DEVIATAK(ČKA), OPIERAJ O TIETO RADY:

 

- systematicky sa pripravuj na T - 9 z matematiky a slovenského jazyka (www.nucem.sk )

- urob si Test záujmov za asistencie výchovnej poradkyne

- pozri si videá o povolaniach (www.komposyt.sk)

- pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svs.edu.sk)

- sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy (chodba ZŠ, výchovná poradkyňa, trieda)

- prezri si odporúčané webové stránky

- zúčastni sa s rodičmi Dňa otvorených dverí na vybraných stredných školách

- konzultuj svoje rozhodnutia aj s výchovnou poradkyňou

 

...A  ROZHODNI SA SPRÁVNE !!!

                                                                                               

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22,
  94056 Nové Zámky


 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria