Menu

Výchovné a kariérové poradenstvo Legislatíva

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovná a kariérová poradkyňa: Mgr. Eva Vaďovská

Kabinet VP: B pav. prízemie - vedľa počít. miestnosti

Konzultačné hodiny: pondelok od 13.00 - 15.00 po dohode, prípadne iný dohodnutý termín         

                                                                                          

Hlavné úlohy výchovného a kariérového poradenstva

         

VP

1. Práca na úseku prevencie, podpory a riešenia ťažkostí všetkých žiakov:

- vyhľadávať a evidovať žiakov, u ktorých sa prejavujú výchovné ťažkosti, poruchy správania, ťažkosti a poruchy v učení, zdravotné postihnutia, zmenená pracovná schopnosť, sociálne, emočné, jazykové problémy a pod., zabezpečiť im podporné opatrenia, v prípade potreby sprostredkovať prepojenie školy s poradenskými a inými odbor. inštitúciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež

- prevencia a pomoc pri riešení uvedených problémov

- následná a pravidelná koordinácia práce triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich pri riešení a prevencii spomenutých problémov

- individuálna a skupinová konzultačná činnosť a poradenstvo pre rodičov žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, osobnostné alebo výchovné problémy

- komplexný poradenský servis - metodická pomoc, informačná a poradenská pomoc pre pedagogických zamestnancov

- aktívna účasť vých. poradkyne na pracovných poradách - poskytovať informácie o opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní

- rozvíjať  nadanie, tvorivosť a talent žiakov v spolupráci s pedagógmi a rodičmi. 

2. Výchovný poradca pracuje na škole ako „tútor“ žiakov.

Je poradcom a ochrancom žiaka.

3. Výchovný poradca aktívne spolupracuje:

- s triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi, rodičmi

- s koordinátorom výchovy k ľudským právam

- s koordinátorom prevencie drogových závislostí a iných soc. - patolog. javov

- s koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- so školským špeciálnym pedagógom, šk. psychologičkou, soc. pedagogičkou

- so zariadeniami poradenstva a prevencie.

KP vykonáva činnosti v oblasti kariérového poradenstva, v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Zabezpečuje rozvíjanie zručností žiakov pre riadenie kariéry, vedie s nimi rozhovor, podporuje ich v hľadaní riešenia, povzbudzuje, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného i učebného odboru na strednej škole a k následnému zamestnaniu sa. Taktiež poskytuje informačnú, konzultačnú činnosť, individuálne i skupinové kariérové poradenstvo zákonným zástupcom, pedagógom, spolupracuje so strednými školami, zamestnávateľmi aj v oblasti odborného vzdelávania.

                              

1. Práca so žiakmi na úseku výchovy k voľbe povolania:

- individuálnou a skupinovou prácou so žiakmi diagnostikovať a usmerňovať ich profesijné záujmy, správny výber povolania s prihliadnutím na potreby trhu práce

- rozvíjať zručnosti pre riadenie kariéry žiakov, soc.-emocionálne zručnosti /objavovanie seba samého a sebapoznávanie, uvedomenie si a rozvíjanie svojich silných stránok, záujmov, hodnôt, schopnosť uvedomovať si svoje vlastné pocity a vedieť ich zvládať, schopnosť reflexie a sebareflexie, pripravenosť na zmenu a schopnosť vedieť na ňu primerane reagovať, schopnosť vyrovnať sa sám so sebou, s rôznymi životnými výzvami a nárokmi života, schopnosť vychádzať s inými ľuďmi, budovať vzťahy, prejavovať empatiu, stanoviť si realistické ciele a vedieť ich uskutočňovať,.../ - preventívno-výchovná činnosť

- včas identifikovať žiaka s problémami v profesijnom vývine, navrhnúť pre neho vhodný poradenský program

- zabezpečiť a koordinovať sledovanie školských a profesijných záujmov žiakov

- plánovať a realizovať vlastnú informačnú a poradenskú činnosť pre žiakov zameranú na usmerňovanie profesijného vývinu a kariéry

- zabezpečiť sústavnú informovanosť žiakov o možnostiach rozmiestnenia, v prípade neprijatia- ponúknuť iné možné alternatívy s cieľom pracovného uplatnenia sa na trhu práce

- organizovať pre žiakov podujatia s profesijno-poradenským zameraním – besedy, motivačné prednášky, exkurzie, výstavy, burzy informácií,...

- zamerať sa aj na špecifiká profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pre žiakov so ŠVVP, ale i žiakov bez ŠVVP s podpornými opatreniami : rizikové deti, deti cudzincov, deti v dočasnej kríze,...

- evidovať, spracovávať a zasielať prehľady o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku do Školského výpočtového strediska

- podporiť odborné vzdelávanie

- poskytovať pravidelný servis informácií v oblasti voľby povolania /konzultačná činnosť/.

2. Koordinácia práce kariérového poradcu a triednych učiteľov /i ďalších pedagógov/:

- podporovať PZ v implementácii KVaKP do každej triedy a do jednotlivých vyučovacích predmetov, podporovať preventívno-výchovné aktivity v rámci bežného vyučovania

- poskytovať triednym učiteľom informácie o stredných školách, o potrebách trhu práce, zabezpečiť dostatočné množstvo propagačného materiálu

- evidovať nevyhranených žiakov v jednotlivých ročníkoch  a venovať im osobitnú starostlivosť

- v prípade potreby zabezpečiť, v spolupráci s triednym učiteľom a inými pedagógmi, odborné vyšetrenie (príp. diagnostické vyšetrenie zamerané na profesijnú orientáciu).

 

3. Spolupráca s rodičmi:

- zabezpečiť informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre zákonných zástupcov

- organizovať pre rodičov podujatia s profesijno-poradenským zameraním.

 

4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, so ŠVS, ÚPSVaR, zamestnávateľmi, strednými školami a inými organizáciami:

- zúčastňovať sa porád, odborných seminárov, školení, rôznych akcií organizovaných danými inštitúciami

- organizovať podujatia  s profesijno-poradenským zameraním

- udržiavať kontakt s odbornými zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie, v prípade potreby odporučiť žiaka na odborné vyšetrenie - podporná úroveň 3. st.     

- spracovávať a zasielať prehľady o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.

 

Harmonogram prijímacieho konania

 

 

 • do 20. 3. 2024  zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi SŠ
 • 25. 3. - 19. 4. 2024  overenie šport. nadania - 1. fáza talent. skúšok na SŠŠ /Stredné športové školy/
 • 29. 4. 2024 /26. 4., 30. 4. 2024 v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov/  

1. kolo 1. termín talent. skúšok a overenie zdrav. spôsobilosti pre SŠŠ  - 2. fáza

 • 2. 5. 2024 /3. 5. 2024/  1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok vrátane osemročných G
 • 6. 5. 2024 /7. 5. 2024/  1. kolo - 2. termín PS vrátane osemročných G
 • 9. 5. 2024 /10. 5., 13. 5. 2024/  1. kolo - 2. termín TS a overenie zdrav. spôsobilosti pre SŠŠ - 2. fáza
 • 18. 6. 2024 /19. 6. 2024/  2. kolo prijímacích skúšok

Testovanie 9  2024

20. 3. 2024   riadny termín

  4. 4. 2024   náhradný  termín

 

Vysvetlivky:

PS  prijímacie skúšky

TS  talentové skúšky

 

Užitočné webové adresy:

www.istp.sk, www.svs.edu.sk,www.stredneskoly.sk, www.nucem.sk, www.minedu.sk, www.povolania.eu, www.svetprace.sk, www.kamposkole.sk, www.skoly-info.sk, www.pohnitesvetom.sk, www.bezpecnenainternete.sk, www.detinanete.skwww.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.obchodsludmi.sk, www.komposyt.sk, www.profsme.sk, www.potrebyovp.sk, www.dualnysystem.sk,...

 

Najlepšie je pripraviť sa na neistotu a neustálu zmenu na trhu práce. Nároky zamestnávateľov na flexibilitu, zodpovednosť a výkon tu však budú vždy.

 

TAK SA, MILÝ DEVIATAK(ČKA), OPIERAJ O TIETO RADY:

- systematicky sa pripravuj na T9 z matematiky a slovenského jazyka (www.nucem.sk )

- urob si Test záujmov za asistencie výchovnej poradkyne

- pozri si videá o povolaniach (www.komposyt.sk)

- pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svs.edu.sk)

- sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy (chodba ZŠ, výchovná poradkyňa, trieda)

- prezri si odporúčané webové stránky

- zúčastni sa s rodičmi Dňa otvorených dverí na vybraných stredných školách

- konzultuj svoje rozhodnutia aj s výchovnou poradkyňou

 

...A  ROZHODNI SA SPRÁVNE !!!

                                 

 

 

                                                                                               

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria