Menu

Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Vaďovská

Kabinet VP: B pav. prízemie - vedľa počítačovej miestnosti

Konzultačné hodiny: pondelok od 13.00 - 15.30 hod. (prípadne podľa dohody)                                                                                                   

 
   

 

 

Hlavné úlohy výchovného poradenstva

1. Vých. práca na úseku prevencie a riešenia žiakov s ťažkosťami vo vých. - vzdel. procese:

- vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú výchovné ťažkosti, poruchy správania, ťažkosti a poruchy v učení, zdravotné postihnutie, zmenená pracovná schopnosť, sociálne problémy

- prevencia uvedených problémov

- riešenie uvedených problémov formou pedagogickej osvety a výmenou informácií medzi učiteľom a výchovným poradcom, medzi školou a rodičmi, medzi školou a poradenským zariadením

- individuálna konzultačná práca a poradenstvo pre rodičov žiakov, ktorí majú vývinové,

prospechové alebo výchovné problémy

- koordinácia práce triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich pri riešení spomenutých problémov

- v spolupráci s vyučujúcimi a rodičmi poradenská práca pri učení a ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti a talentu detí

2. Práca na úseku výchovy k voľbe povolania :

- spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu

- usmerňovanie k vhodnej voľbe povolania

- zabezpečovanie materiálov a pomôcok pre informačnú a poradenskú prácu v oblasti profesionálnej orientácie

- oboznamovanie žiakov 5.- 9. ročníka s povolaniami

- evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku a spracovanie prehľadov o profesijnej orientácii žiakov

- príprava a realizácia vstupných dokladov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku

- pravidelný servis informácií v oblasti voľby povolania

- zabezpečovanie spätných informácií o bývalých žiakoch a ich uplatnení

- spracovávanie a zaslanie prehľadov o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku pre výpočtové stredisko

3. Výchovný poradca pracuje na škole ako „tútor“ žiakov.

Je poradcom a ochrancom žiaka.

4. Výchovný poradca je koordinátorom prevencie:

- aktívna spolupráca s koordinátorom prevencie šikanovania

- aktívna spolupráca s koordinátorom prevencie drogových závislostí

- aktívna spolupráca s koordinátorom prevencie soc.- patol. javov

- aktívna spolupráca s koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- aktívna spolupráca s koordinátorom pre výchovu k ľudským právam

- aktívna spolupráca so školským špeciálnym pedagógom

 

Harmonogram prijímacieho konania:

 
 • do 1. 2. 2020 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
 • do 20. 2. 2020 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
 • do 28. 2. 2020 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami
 • do 31. 3. 2020 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
 • 15. 3. - 30. 4. 2020 -  talentové skúšky
 • do 10. 4. 2020 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy
 • do 20. 4. 2020 - ZŠ zašle prihlášky na SŠ
 • 11. 5. 2020 -  1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok
 • 14. 5. 2020 -  1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok
 • do  6. 6. 2020 - SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 16. 6. 2020 -  2. kolo prijímacích skúšok
 • Testovanie 5– 2019                        
 • 20. 11. 2019 riadny termín                                       

 • Testovanie 9 - 2020                                                                      

 • 1. 4.  2020  riadny termín

 • 15. 4. 2020 náhradný termín 

Užitočné webové adresy:

www.istp.sk,www.svs.edu.sk,www.stredneskoly.sk ,www.nucem.sk, www.minedu.sk, www.povolania.euwww.svetprace.sk,  www.kamposkole.sk,www.skoly-info.sk, www.pohnitesvetom.sk, www.vasaeuropa.sk, www.bezpecnenainternete.sk, www.detinanete.skwww.zodpovedne.skwww.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.obchodsludmi.sk, www.komposyt.sk, www.profsme.sk,...

 

Najlepšie je pripraviť sa na neistotu a neustálu zmenu na trhu práce. Nároky zamestnávateľov na flexibilitu (pružnosť), zodpovednosť a výkon tu však budú vždy.

 

TAK SA, MILÝ DEVIATAK(ČKA), OPIERAJ O TIETO RADY:

 

- systematicky sa pripravuj na Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka (www.statpedu.sk)

- urob si test záujmov (www.povolania.eu)

- pozri si videá o povolaniach (www.komposyt.sk)

- pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svs.edu.sk)

- sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy (chodba ZŠ, výchovná poradkyňa, trieda)

- prezri si stránku informačného centra mladých (www.icm.sk – menu Pracovný servis) i ostatné odporúčané stránky

- zúčastni sa s rodičmi Dňa otvorených dverí na vybraných stredných školách

- konzultuj svoje rozhodnutia aj s výchovnou poradkyňou

 

...A  ROZHODNI SA SPRÁVNE !!!

                                                 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22, 94056 Nové Zámky
  mail : hradna@zahranz.edu.sk
 • riaditeľka 035/6416066
  0901 702 328
  sekretariát: 035/6416057
  ekonómka: 035/6416067
  Výchovný poradca: 035/3810070
  Špeciálny pedagóg: 035/3810063
  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria