Menu

ŠKD

Denný režim a podmienky v ŠKD Slniečko na školský rok 2022 / 2023

 

ČAS

Režim dňa

 

6.30 – 7.30

 

Ranný príchod detí do školy, individuálna činnosť podľa záujmu detí. Ranná družina sa nachádza v triedach (A pavilón).

 

 

7.30

 

Odchod do tried pod dohľadom pani vychovávateľky.

 

 

8.00

 

Vyučovanie podľa rozvrhu.

 

 

11.35 – 16.30

Relaxačná, odpočinková činnosť - hygiena rúk, príprava na obed.

Rekreačná činnosť - pobyt vonku, loptové hry, pohybové, súťaživé hry a pohybové aktivity, voľné hry detí.

Tematické oblasti výchovy - prebiehajú podľa daného plánu.

Vzdelávacia činnosť - príprava na vyučovanie.

 

Podmienky:     

 • poplatok za ŠKD je 12 eur, ktorý vyplatí rodič  vždy do 10. dňa v danom mesiaci aj v prípade, že dieťa navštívi ŠKD len jeden deň v mesiaci,
 • poplatok 12 eur  sa uhrádza od septembra iba elektronicky cez:
 • platobný systém prepojený s EduPage v časti PLATBY
 • alebo bankovým prevodom na účet: SK 40 1100 0000 0026 2775 9175
 • poplatok sa uhrádza buď mesačne,
 • alebo  spolu mesiace  - september + október + november + december,
 •  v novom roku 2023 mesiace - január + február + marec + apríl + máj + jún,
 • Nikdy nie všetkých 10 mesiacov naraz!!! (v decembri musí byť ku koncu roka na bankovom účte zostatok nula),
 • pri zadávaní platby je potrebné uviesť:  meno + priezvisko + triedu žiaka, v opačnom prípade sa nebude dať identifikovať platba, každé dieťa bude mať od septembra svoj varabilný symbol,
 • deti idú domov v sprievode rodinného príslušníka alebo na základe Vášho písomného vyjadrenia, ktoré odovzdá svojej pani vychovávateľke, pani učiteľke (zápisný lístok),
 • podmienkou ŠKD je stravovanie v jedálni, deti si môžu priniesť prezlečenie na pobyt vonku,
 • odchod dieťaťa z družiny bude vždy v danom čase, ktorý si rodič na celý mesiac zaklikne v  EduPage (napr. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30.), rodič musí dieťa v tom čase čakať pre školou,
 • všetky ďalšie informácie Vám poskytne vychovávateľka daného oddelenia, ktoré Vaše dieťa bude navštevštevovať.

Výchovný program ŠKD 

                                                                                          Hand pointer finger concept of multi touch vector

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria