Menu

Linky k projektu

Projekt ERASMUS+

Linky k projektu

 

Naša fotogaléria (Our photogallery) TU

Project links here: http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Prípravy na hudobnú show v Estónsku v plnom prúde

Ďalšia kooperatívna aktivita sa uskutoční v Estónsku v dňoch od 23.apríla do 27. apríla 2018, spolupracovať bude 25 študentov z 5 rôznych krajín.

Ako sa pripravujeme?

Písanie textu pesničky o Malom princovi

Mesiac: september – október 2017

Slovensko malo na starosti napísať text pesničky v angličtine na základe rôznych častí príbehu malého princa.

Každá krajina(Španielsko, Taliansko, Estónsko a Poľsko) preložila text do svojho jazyka a prispôsobila neskoršej muzikalizácii.

 

There was a planet in the outer space,

B-612 is its name.

The Little Prince sat there, ‘lone and sad,

with no one there, no friend to have

 

       He then found a wise fox,

       And a sheep hiding in a box.

 

The geographer and the businessman

For every day they had a plan.

One loved his maps, he was so obsessed,

He never even went to bed.

 

      The pilot flew to the planet

      Where he found an elephant in the desert.

 

The businessman was so precise,

All he did, was counting stars.

Day or night, he did not care,

He lit the stars everywhere.

 

        The Little Prince loved The red rose

        In high clouds she had her nose.

 

Zloženie hudby

Mesiac: november – december 2017

Na zostavenie hudby sme si vybrali dve možnosti:

1.pôvodné zloženie (Španielsko, Poľsko, Estónsko)

2.Adaptácia hudby (Taliansko, Slovensko)

Každej krajine bol pridelený hudobný štýl:

Estónsko: reggae

Španielsko: latino-pop

Taliansko: balada

Poľsko: tango

Slovensko: rock

Návrh scény

Mesiac: december 2017 – január 2018

Aktivita: Návrh scény pomocou krabice na topánky

                            

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

1.nadnárodné stretnutie v Španielsku  – Erasmus +

Úspešný štart projektu Erasmus+

V dňoch 23.11. – 25.11.2016 sa v Madride, Španielsko uskutočnilo 1. Nadnárodné stretnutie koordinátorov a učiteľov partnerských krajín projektu Erasmus+. Našu školu reprezentovali koordinátorka Mgr. Melinda Kovácsová a p. uč. Mgr. Hana Janičová. Po príchode do Madridu nás čakalo veľa zaujímavých aktivít, ktoré som podrobnejšie popísala.

23.11.2016

1. Návšteva mestskej radnice.

Skoro ráno sme navštívili radnicu, kde pani starostka privítala všetkých partnerov Erasmus+ tímu. Bola nadšená z nášho projektu a porozprávala nám aktuálnu situáciu v meste.

2. Privítanie v škole.

Vzdelávacie komunity privítali partnerov Erasmus +  v škole s jednoduchým aktom. Riaditeľka školy predstavila študentov z rôznych úrovní, ktorí darovali každému členovi tímu ružu ako symbol „Malého Princa“. Potom žiaci predviedli piesne a tance.

3. Predstavenie nášho Erasmus + tímu. Zber dát z používaných metodík  a predchádzajúce skúsenosti s kooperatívnou metodikou.

Začali sme našu prácu zdieľaním našich skúseností o využití kooperatívneho vyučovania v našich školách (pred týmto stretnutím každá škola vyplnila dotazník o tejto záležitosti). Každý z nás má veľmi málo skúseností s týmto typom metodológie a my sme si uvedomili, že tréning musíme začať systematickým spôsobom. Preto nám tento projekt bude slúžiť ako prvý krok k vypracovaniu implementácie a analýzy.

4. Konfigurácia projektu -  počiatočné, priebežné a záverečné hodnotiace dokumenty.

O počiatočnom hodnotení sa  všetci partneri  zhodli, že dotazník na skúsenosti s kooperatívnym vyučovaním by slúžil ako východiskový bod. O priebežnom hodnotení sa vytvorí dokument spoločne na schôdzke, ktorá sa bude konať v Španielsku v roku 2017, práve v polovici projektu, ktorý bude slúžiť na posúdenie práce a pôsobenia tímu Erasmus +. Ten istý dokument  bude slúžiť aj pre záverečné vyhodnotenie.

5. Zdroje: Vypracovanie materiálov pre akčný výskum (dokumenty podávania správ, kooperatívne prostriedky, posudky dokumentov ...)

Dohodli sme sa použiť dokument o hodnotení, zameraný na skupinové činnostia sebahodnotenie učiteľa. Dokument bol navrhnutý spoločne a dohodli sme sa, že kedy začne každá škola svoju odbornú prípravu v oblasti kooperatívnej metodiky.

6. GOOGLE formy. Predstavila ich talianska koordinátorka, Vittoria Volterrani.

Vittoria navrhla spracovať všetky dotazníky pomocou formulárov Google a ukázala nám spôsob, ako ich používať. Všetci partneri sa dohodli, že tento spôsob na vypracovanie, odosielanie a zdieľanie dotazníkov je veľmi jednoduchý a efektívny.

7. Kultúrna návšteva do Madridu.

Deň skončil s kultúrnym návštevu do mesta Madrid. Išli sme okolo historického centra a pozorovali najreprezentatívnejšie miesta a pamiatky hlavného mesta.

 

24.11.2016

1. Návšteva verejnej školy MarioBenedetti- sledovanie kooperatívneho spôsobu práce.

Skoro ráno sme navštívili školu CEIP "MarioBenedetti", ktorá sa nachádza v depresívnej časti mesta RivasVaciamadrid s cieľom poznávania a učenia, ako fungujú kooperatívne metódy. Táto škola má vynikajúce výsledky vďaka rôznym technikám kooperatívnej výučby už niekoľko rokov. Riaditeľ nás sprevádzal po triedach a my sme mohli pozorovať, ako sa deti učili.

2. Dokumenty, dohody

Slovenský tím je zodpovedný za vytvorenie dokumentárneho filmu o projekte. Bolo dohodnutých niekoľko aspektov.

Poľský tím je zodpovedný za pedagogickú dokumentáciu týkajúcej sa projektu.

3. Webové stránky projektu a eTwinning otázky.

O webových stránkach projektu nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, pretože je  v prevádzke a je priebežne dopĺňaná RaúlomMartínom, koordinátor projektu pravidelne.

O aktivite eTwinning platformu, sme dospeli k dohode používať Twinspace. VittoriaVolterrani, koordinátorka talianskeho tímu bude mať na starosti aktualizáciu pre spoluprácu.

4. 1.kooperatívna úloha -  naturalistická a jazyková inteligencia.

Rozhodli sme sa vytvoriť kooperatívnu výzvu zmiešaním naturalistickej a jazykovej inteligencie namiesto dvoch výziev oddelene (ako bolo pôvodne navrhnuté v projekte).

Táto úloha bude vykonaná všetkými partnermi na svojich školách a budú zdokumentované (videá, fotografie a dokumenty pre posudzovanie). Rozhodli sme sa, že spojenie s príbehom "Malý princ" si každá škola vytvorí sama.

Na 2. nadnárodnom stretnutí v Taliansku, údaje získané z tejto výzvy budú zdieľané a analyzované, a budeme pozorovať talianskych študentov, ktorí s ňou pracovali.

25.11.2016

1. Návšteva materskej školy Polichinela.

Skoro ráno sme navštívili materskú školu Polichinela (0-3 rokov), ktorá sa nachádza v San Fernando de Henares. Paqua, riaditeľka, nás sprevádzala po oddeleniach, kde  sme mohli sledovať prácu s deťmi.

Táto škola je jedným zo spolupracujúcich inštitúcií, ktoré sa budú podieľať na projekte. V skutočnosti, niektoré z nich sú naplánované v decembri 2016.

2. Špecifikácia pevného rozvrhu.

Dohodli sme sa na nasledujúcich  termínoch pre stretnutie  do konca školského roka 2016-2017:

• nadnárodné stretnutie v Taliansku: 26.2 - 02.3.2017

• Stretnutie so študentmi v Poľsku: 21.5. – 27.5. 2017

3.  Dohoda o najvhodnejšom type tréningu.

O  vzdelávaní  kooperatívneho vyučovania  bolo dohodnuté, že každý partner by sa mal usilovať o najvhodnejší tréning   s prihliadnutím na stanovený  rozpočet.

4. Spoločné kritériá pre študentské mobility (Poľsko, Estónsko). Europass

Dohodnuté kritériá pre výber študentov, ktorí  sa zúčastnia  mobility v Poľsku sú:

• mať znalosť angličtiny, aby bola zachovaná základná komunikácia.

• mať zručnosti vo výtvarnej výchove.

• mať určitú autonómiu a sociálne zručností

• mať dobré správanie

• vek 10-12 rokov

• numerická rovnováha medzi chlapcami a dievčatami.

Každá škola prijme systém, ktorý najlepšie vyhovuje výberu.

Pokiaľ ide o pobyt študentov, poľský koordinátor prejavuje veľký záujem o  hosťovaní zahraničných žiakov v rodinách. Avšak, estónsky koordinátor uviedol možnosť iného druhu ubytovania, pretože rodiny majú ťažkosti s hosťovaním.

EUROPASS: Bolo dohodnuté, že momentálne sa nebude pracovať s dokumentmi Europass, s touto možnosťou sa budeme zaoberať na nasledujúcich stretnutiach.

5. Výber loga projektu z návrhov jednotlivých škôl.

Vybrali sme logo hlasovaním. Najviac hlasov získal slovenský návrh.  Ale nakoniec sme sa dohodli na výbere charakteristických prvkov z každého loga vytvoriť nové. Pred začatím jeho vytvorenia dali súhlas všetci žiaci, ktorí vyhotovili tieto návrhy. Mayte, členka  španielskeho tímu, bola poverená vyhotovením  konečného loga.

6. Minimálne dohody: plán a dohoda na spoločných kritériách, ktoré musia dodržať všetky partnerské krajiny.

Španielsky koordinátor  predstavil zoznam minimálnych kritérií. ktoré je potrebné brať do úvahy pre správne fungovanie dôležitých aspektov projektu (riadenie, organizácia, ekonomické a metodologické aspekty). Boli prerokované a nakoniec schválené všetkými partnermi.

7. Písomný záväzok: Písanie a podpísanie písomného záväzku pokrývajúci celú zodpovednosť v projekte.

Španielsky koordinátor predložil písomný záväzok s 12 bodmi na podpis všetkých ostatných koordinátorov, na zabezpečenie riadneho vývoja projektu. Všetci partneri diskutovali o jednotlivých bodoch  a súhlasili s ich schválením.

8. Finančné záležitosti. Mobility Tool

Všetci partneri súhlasia s tým, aby sa správne používali prostriedky z prideleného  všeobecného rozpočtu, ponuky na výlety a pobyty treba tak realizovať, aby sme ušetrili náklady. Každá krajina je zodpovedná za svoje vlastné náklady a za spravovanie vlastného rozpočtu.

Všetky krajiny  okrem  Talianska, sú už registrované v nástroji Mobility Tool a už vedeli, ako to funguje.

9. Záverečné ustanovenia

Napokon všetci partneri  prejavili spokojnosť s prvým koordinačným stretnutím. Prakticky všetky položky v agende boli prebraté a dohodnuté efektívnym spôsobom prostredníctvom dialógu.

Všetci sme dospeli k záveru, že ide o dobrý východiskový bod a že sa vytvorili dobré vzťahy medzi  partnerskými  krajinami nevyhnutné pre budúcu spoluprácu.

Mgr. Kovácsová Melinda

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria