Menu

Školský psychológ

Informácie

    

 

Školský psychológ          

,,Keď vzdelávame mysle našich detí,

                nesmieme zabudnúť vzdelávať aj ich srdcia“  (Dalajláma)

Školský psychológ:   Mgr. Alžbeta Eliašová

                                   eliasovaalzbeta@gmail.com

Konzultačné hodiny: každý utorok a štvrtok od 12. 00 – do 14.30 hod., prípadne po telefonickom dohovore (v prípade aktuálnych problémov môžu žiaci, pedagógovia a rodičia okamžite využiť služby školského psychológa a požiadať ho o radu).  

Kde ma nájdete ? Pavilón C, 1. poschodie, kabinet matematiky

Školské prostredie je jedným z najvýznamnejších sociálnych prostredí, v ktorom prebieha množstvo interakcií a procesov odzrkadľujúcich charakter doby. Dnešná škola si vzhľadom na poskytované výchovno-vzdelávacie aktivity vyžaduje komplexnú starostlivosť. Túto službu, spolu s ďalšími odbornými zamestnancami, vie plnohodnotne poskytnúť kvalifikovaný, odborne pripravený Školský psychológ.

Školský psychológ sa plnohodnotne podieľa na vytváraní optimálneho prostredia pre výchovno-vzdelávací proces, osobitne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školský psychológ nepracuje len s nefunkčnými prvkami systému, ale podieľa sa na celkovom zlepšení práce, vyhodnocuje efektívnosť v psychologických dimenziách a hlavne používa psychologické prostriedky. Rieši najmä ťažkosti žiakov v učení, v správaní vrátane osobnostných problémov, no na druhej strane pracuje na inovácií výchovy a vzdelávania, na rozvíjaní školy ako systému.

Konkrétna náplň práce :

Diagnostická – poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, identifikuje poruchy správania či učenia, a spolu s učiteľmi a ďalšími odbornými zamestnancami sa podieľa na ich zmiernení.

Intervenčná – spolu s učiteľmi a ďalšími odbornými zamestnancami vytvára priaznivé podmienky pre zmeny v osobnosti žiaka a to vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom. Pomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje k určitým prejavom správania  u detí. Zároveň sa snaží chrániť osobnosť učiteľov pred psychickým vyčerpaním.

Preventívna – metódou pozorovania žiakov v triedach odhaľuje problémových žiakov, prípadne nefungujúce vzťahy, vytvára a realizuje, v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami, špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju žiaka.

Poradenská – poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom ohľadom akéhokoľvek problému, napríklad pomáha pri lepšej akceptácií a integrácií  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami.

  

Školský psychológ nevie čítať myšlienky, nepozná všetky riešenia na každý problém, nehodnotí ani nesúdi, ale vie ponúknuť vzťah založený na dôvere, priateľstve a zachováva mlčanlivosť.

www.esf.gov.sk          www.employment.gov.sk               www.minedu.sk          www.mpc-edu.sk

NP POP:  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

MPC:  https://mpc-edu.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria