Menu

Povedali o nás

povedali o nás

 

Minister školstva SR v roku 2005 udelil Európsku značku Základnej škole na Hradnej ulici v Nových Zámkoch za projekt experimentálneho overovania bilingválnej formy výučby cudzích jazykov na prvom stupni. Už siedmy rok realizujú pedagógovia tento výnimočný a na Slovensku ojedinelý projekt jazykového vzdelávania.  

Každoročne podávame o projekte hodnotiacu správu, v ktorej oceňujeme evidentne stúpajúcu  úroveň osvojovania si cudzieho jazyka u žiakov tejto školy.  Predovšetkým je to zásluhou ich učiteľov, ktorí neustále hľadajú – i počas svojich pobytov v zahraničí - nové, zaujímavejšie formy a učebné metódy a kreatívne ich implementujú do výučby anglického a nemeckého jazyka v experimentálnych triedach. Aj druhé dva výberové cudzie jazyky – francúzsky a ruský, sa vďaka zodpovednej a svedomitej práci učiteľov stávajú pre žiakov atraktívnymi a obľúbenými predmetmi.    

Otvorené hodiny cudzích jazykov, ktoré sme videli na ZŠ na Hradnej ulici, hodnotíme z aspektu vzdelávania i výchovy vysoko pozitívne. Žiaci dokázali vyjadrovať svoje myšlienky v cudzom jazyku, vedeli správne reagovať na otázky, ako aj viesť dialógy na rôzne témy každodenného života. Učitelia vytvorili atmosféru bez strachu a stresu, zohľadňovali  individuálne potreby žiakov, čím rozvíjali osobnosť každého žiaka, jeho vedomostnú i emočnú inteligenciu.

Mimoriadne efektívna práca učiteľov cudzích jazykov na ZŠ na Hradnej ulici sa prejavuje aj v mimovyučovacích aktivitách, ktoré žiaci s radosťou navštevujú. Veľký úspech zožalo napríklad divadelné predstavenie prezentované v anglickom jazyku. Pochopenie rolí, dobrá anglická výslovnosť i adekvátne využitie talentu detí  boli výsledkom premyslenej a systematickej práce učiteľov, využívajúcich metódu osvojovania si cudzieho jazyka všetkými zmyslami.  

Za nadštandardné považujeme používanie cudzieho jazyka aj v nejazykových predmetoch, kde učitelia na prvom stupni vyučujú formou tzv. CLIL, teda integráciou obsahového a jazykového vzdelávania.

Obzvlášť pozitívne hodnotíme odborný rast, flexibilitu a nadšenie učiteľov-jazykárov pri ich náročnej a zodpovednej práci, ich záujem aplikovať moderné formy vzdelávania za účelom dosahovania vynikajúcich výsledkov v oblasti výučby cudzích jazykov.   Pedagogické majstrovstvo učiteľov a úspechy žiakov Základnej školy na Hradnej ulici v Nových Zámkoch ďaleko presahujú hranice mesta a môžu byť inšpiráciou pre ostatné základné školy na Slovensku. K šíreniu dobrého mena školy jednoznačne prispievajú  odborné a manažérske schopnosti p. riaditeľky Mgr. Márii Kuklovej a jej zanietenosť pri presadzovaní ideí a návrhov podporujúcich kvalitu vzdelávacieho procesu.

 

                                                                                   prof. PhDr. Eva Malá, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Vyjadrenia rodičov a žiakov našej školy

Dear Mrs Kuklova and Mrs Bystricka, 

 
First of all, we wish to you, your families, colleagues and the entire school a Very Happy New Year 2011 ! 
We hope you are all doing well. 
 
I received your email exactly at the moment I planned to send you our wishes. I had the email address of Mrs. Kuklova in front of my eyes when I got the message. Strange, no ? 
 
Logan and Santiago are doing great. They are now in school in Belgium in dutch language. They started in september, Logan in 6th primary and Santiago in 3th primary. 
As they started without any knowledge of dutch it was a little bit difficult but now after 4 month of immersion, they really start to communicate easier.
Impressing to see how quick a child can adapt and learn new things! 
 
They had good results end december and their teachers were very happy with their evolution. If everything continues this way, Logan will enter the secondary school in september. As he's born in 1999 (even if it's 22th december), they automatically and after a little test inscribed him in 6th primary. I worked with him during the summer to teach him the mathematics of the 5th primary. 
 
Their actual school is working with the FREINET pedagogy which makes it easier for the boys to feel good in again another language. They are working a lot with projects.
Does this pedagogy already exist in Slovakia ? I saw it exist in Hungary and Czech Republic. 
 
Our boys have such good memories of the time they spend in Hradna skola. The all team was great and made everything to make them feels confident. It was a fantastic experience for them and I'm sure it will help them a lot in the future. Also their English lessons were very helpful and today they have a good base and can communicate easily with everyone. Thank you once more for your warm hospitality, your open mind and all you did for our boys. 
We wish to your school a very long life and great successes for all your pupils. 
 
When we will come to Slovakia, we will for shure come to visit you. We are very grateful for all you did.  
Please tell Mgr. Simona K., Mgr. Zuzana D., Mgr. Beata M., Mgr Viera P., Mgr Katarina B. and Mgr. Melinda K.  a very special hug from Logan and Santiago. They miss you all !!! 
 
With my best regards, 
Aurélie d'Ursel
 

„Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.“  - Ján Amos Komenský

Rada by som vám priblížila „svet“, ktorý je každodennou životnou súčasťou našich deti, a tým aj našou -  Základná škola na Hradnej ul. v Nových Zámkoch.  Cieľom školy je zabezpečovať rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami  humanity a demokracie, poskytovať mravnú, estetickú, pracovnú a telesnú výchovu.  Podporuje spoluprácu medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a partnermi školy. Je miestom pre rozvoj mimoškolských aktivít mládeže. Výchova a vzdelávanie v škole má komplexný charakter a je zabezpečovaná teoretickým a praktickým vyučovaním. Naše deti majú  k dispozícii modernú školu,  jedáleň  a telocvičňu. Výučba žiakov je podporovaná  učebňami výpočtovej techniky a informatiky.  Žiaci majú k dispozícií multimediálne učebne vybavené interaktívnymi tabuľami . Teoretické i praktické vzdelávanie zabezpečujú vysokokvalifikovaní pedagógovia, ktorí sú zárukou progresívnych a moderných foriem vzdelávania v súlade s požiadavkami doby a vedecko-technického pokroku.  Za takmer  polstoročie trvania prešla rôznymi zmenami a postupne vyrástla v moderné vzdelávacie zariadenie. Od svojho vzniku r. 1966 vždy slúžila k vzdelávaniu  žiakov – „budúcich malých a veľkých odborníkov“ schopných zvládnuť neraz náročné životné úlohy a výzvy. Za uplynulé obdobie pôsobilo a pôsobí na škole mnoho obetavých, vzdelaných a odborne zdatných pedagógov a pracovníkov, ktorým patrí aj touto cestou naše úprimné „ĎAKUJEME“. Veď len s ich podporou a pomocou naše deti dosiahli úspechy, ktoré neraz prekračujú hranice okresu, kraja, ba i  Slovenska.Víťazstvá  žiakov tejto školy dokazujú, že          „ cesta našich detí = škola “, ktorú sme im my rodičia zvolili je správna. Našim spoločným poslaním je pripraviť  deti  tak, aby  svoje vedomosti a zručnosti úspešne uplatnili a zúročili vo svojom ďalšom štúdiu, profesii a zamestnaní.

                               Mgr. Mária Broczká

 

Zápis

 

            Opäť je tu čas, keď sa mnohí z nás rozhodujú,  ktorú základnú školu vyberú pre svoje dieťa. Aj ja som bola pred niekoľkými  rokmi v podobnej situácii. Keďže to nie je práve ľahké rozhodnutie, a chcela som pre svoju dcérku to najlepšie, navštívila som viaceré školy v meste, aby som si mohla utvoriť vlastný názor. Využila som možnosť dňa otvorených dverí pre rodičov budúcich prváčikov, ako aj otvorených vyučovacích hodín. Na základe rozhovorov s pedagógmi, deťmi,  a aj skúseností od rodičov a známych som sa rozhodla pre ZŠ Hradná v Nových Zámkoch.

Škola ma zaujala najmä individuálnym prístupom k svojim žiakom a  odbornými znalosťami pedagogických pracovníkov.

            Je to škola, ktorá svojim žiakom ponúka viaceré formy vyučovania a zároveň je označená ako „jazyková“. Už od prvého ročníka majú deti v bilingválnych triedach, alebo v  triedach s vyučovaním metódou CLIL, možnosť výučby cudzích jazykov – anglického a nemeckého.

            Deti, ktoré prešli výberovým konaním a boli zaradené do týchto tried sa hravou formou učia nielen písať a čítať, ale aj zvládať komunikáciu v cudzom jazyku na vysokej úrovni. Sú to triedy s limitovaným počtom žiakov – maximálne 15 v jednej triede, čo umožňuje individuálny prístup pedagógov ku každému dieťaťu. Deti, sú výborne motivované triednymi učiteľmi  a ostatnými vyučujúcimi k osvojeniu si aj náročnejšieho učiva. Učitelia používajú moderné formy vzdelávania, často na báze hier. Napriek rýchlejšiemu a náročnejšiemu tempu učenia, deti  s ľahkosťou absorbujú nové učivo, a s radosťou očakávajú ďalšie zaujímavé poznatky.

            Kvalitu výučby zaručuje vysoká odbornosť pedagógov, nadpriemerná vybavenosť učební a ich aktívne využitie vo výchovno-vzdelávacom procese, rodinná atmosféra vytvorená dobrým vzťahom pedagógov, detí a rodičov, citlivý individuálny prístup k žiakom,...  Rodinný charakter znásobuje množstvo mimoškolských aktivít.

            Aj dnes po niekoľkoročných skúsenostiach,  som veľmi rada, že som  sa rozhodla práve pre ZŠ Hradná, lebo viem, že moje dieťa navštevuje jednu z najlepších škôl, ktorá mu dá nielen výborné vedomosti, ale aj etické základy do budúcnosti.

            Správnosť môjho rozhodnutia potvrdzuje najmä spokojnosť mojej dcéry, ktorá má veľmi rada svojich učiteľov a bez stresu s  túžbou po nových vedomostiach  školu navštevuje s veľkou radosťou.

Bc. Alena Maťašovská

 

 

Naša triedna pani učiteľka  je veľmi milá. Nielen preto, ako nás učí, ale aj preto, že s nami trávi veľa času aj mimo školy. Často nás bráva na rôzne výlety. Napríklad do Bojníc, do rôznych zoo, do divadiel každý rok, do zámkov a hradov a na mnohé iné miesta. Máme ju veľmi radi. Aj ona nás má veľmi rada.  Je  naozaj ako naša druhá mama. Ako najlepšia priateľka. Je skvelá, učí nás rýchlym tempom, ale je veľmi šikovná a naučila nás už veľmi veľa. Robíme s ňou veľa zaujímavých vecí,  hrá sa s nami veľa rôznych hier. Učenie s ňou je super zábava, pretože sa pritom hráme, napr. na vybrané slová spievame pesničky a hráme sa s kartičkami, ktoré otáčame aby sme zistili, či sme správne zaradili slová.  Na matematike  si zasa kotúľame  loptičku, a tak počítame príklady. Na hodinách čítania nám číta rôzne zaujímavé knižky a hráme spolu divadielka. V minulom školskom roku viedla literárno-dramatický krúžok „Z rozprávky do rozprávky“. V tomto školskom roku zasa spolu tvoríme triedny časopis. Vedie nás k čítaniu a písaniu veľmi zaujímavých článkov, ale aj rozprávok.

Už teraz sa veľmi tešíme na spoločne strávené chvíle na ďalších hodinách , ale i na školu v prírode, či výlet,...

Všetkým deťom by som priala, aby ich učila taká skvelá a úžasná pani učiteľka.

Za všetkých žiakov III. D triedy

Miriam Maťašovská

 

Silvia Dolníková 

Spolupráca so školou je veľmi dobrá. S pani učiteľkou Mirkou Šafárovou sa dá vždy o všetkom porozprávať. Ak máme nejaké problémy, tak sa snaží nám nejako pomôcť a riešiť ich. Môj syn sa v škole cíti dobre, je spokojný ,má veľa kamarátov a má rád pani učiteľku.Som rada ,že navštevuje klasickú triedu ,pretože má dostatok času na osvojenie a zdokonaľovanie sa v čítaní, písaní, počítaní.

 

Samko Dolník 

Páči sa mi táto škola, pretože tu mám veľa kamarátov, rád počítam matematiku, hrám sa na telesnej výchove, hráme sa s pani učiteľkou hry s písmenkami na koberci.

Natália Šranková

Som veľmi spokojná so základnou školou, pre ktorú sme sa rozhodli. Hlavným dôvodom bol fakt, že ZŠ Hradná je jedinou školou v okolí, ktorá už od prvého ročníka aplikuje bilingválnu formu štúdia. Zo strany všetkých pracovníkov cítiť ochotu, podporu, škola sa stáva členom našej rodiny. Snahou aplikovať moderné vyučovacie metódy a postupy, ako i bohatými mimoškolskými aktivitami škola spĺňa všetky nároky kladené mnohými rodičmi.

Ninka Šranková

Najviac ma baví čítanie. Doma si už viem sama prečítať rozprávky. Učíme sa veľa vecí na počítačoch a na hodinách sa rozprávame po anglicky. Mám veľmi rada tetu Danku (zo školského klubu), ktorá si s nami píše úlohy a spolu pripravujeme všelijaké ozdoby. Na tejto škole sa mi páči všetko!

Silvia Kissova

S prácou na ZŠ Hradná sme veľmi spokojní - detičky sa v škole dobre cítia, je dobrá komunikácia medzi pani učiteľkami a rodičmi a ochota k prekonávaniu prípadných problémov.

Rastík Kiss

Veľmi sa mi tu páči, dobre sa cítim.Pani učiteľka je veľmi dobrá a dobre sa cítim aj v družine. V triede mám veľa dobrých kamarátov. 

 

Mgr. Simona Miklovicsová   Pri výbere vhodnej školy pre dcérku Melisku, naša voľba jednoznačne padla na ZŠ na Hradnej ulici, ktorá ako jediná v našom meste a okolí poskytuje možnosť bilingválnej formy výučby. Táto skutočnosť oslovila aj nás.   Keďže od septembra ubehlo už pár mesiacov a naša prváčka sa v škole už oťukala, s určitosťou viem konštatovať, že sme sa rozhodli správne. Sme spokojní nielen my, ale aj naša Meliska.   V škole panuje rodinná atmosféra, na čom má veľký podiel pani riaditeľka Mgr.Mária Kuklová. Sme nesmierne radi, že naša dcérka Meliska si túto školu veľmi obľúbila. Do školy chodí s radosťou, čomu vďačíme aj našej pani učiteľke Mgr.Emílii Zbyňovskej, ktorá je tomuto peknému no náročnému povolaniu nesmierne oddaná. Pod jej ochrannými krídlami sa naše detičky cítia v bezpečí. Pani učiteľka je veľmi trpezlivá, tolerantná a našich malých prváčikov vedie cestou poznania a poznávania hravým spôsobom. Patrí jej naše veľké ĎAKUJEM!!!

Meliska Miklovicsová

Mám rada túto školu. V triede mám veľa kamarátok a kamarátov, ale najviac ľúbim našu pani učiteľku Zbyňovskú. Vie nás dobre naučiť, je vždy milá a usmiata.Páči sa mi aj v družine. Robíme tam zaujímavé veci, učíme sa a hráme sa.S našou pani vychovávateľkou tetou Jankou je vždy sranda. -

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria