Menu

Zdravotnícky pracovník

Základné informácie

 

Zdravotnícky pracovník v základnej škole

„Našou povinnosťou je udržiavať si zdravé telo, pretože bez toho nemôžeme mať silnú a čistú myseľ.“ (Budha)

 

Zdravotný pracovník: Eva Baloghová

Kontakt: evabaloghova27@gmail.com

                  0949 872 400

Konzultačné hodiny: 8:00 – 15:00

V prípade akútnych problémov môžu žiaci, pedagógovia a rodičia okamžite využiť služby školského zdravotníka a požiadať o pomoc.

Kde ma nájdete? Pavilón A, 1. poschodie (vzadu)

Školský zdravotník je podporný zamestnanec základnej školy, ktorý poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, realizuje skríning s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravotného štýlu a prevencie ochorení .

Konkrétna náplň práce:

Zdravotnícky pracovník v základnej škole:

 • sleduje a posudzuje zdravotný stav,
 • meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
 • aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
 • odoberá biologický materiál,
 • orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
 • podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
 • ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
 • hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
 • hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania žiaka v škole,
 • zabezpečuje intimitu žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave žiaka,
 • informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
 • vedie si Zdravotný záznam,
 • vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

                                                  

 

Zdravotnícky pracovník v základnej škole:

 • vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné,
 •  zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole, 
 • vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,
 • identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka,
 • riadi hygienu prostredia, zabezpečuje epidemiologické a hygienické opatrenia v škole,
 • vykonáva hygienický filter u detí a žiakov,
 • spolupracuje pri záujmových a vzdelávacích aktivitách pre dieťa a žiaka v oblasti prvej pomoci, v programoch podpory a výchovy k zdraviu,
 • spolupracuje s ďalšími zamestnancami školy.

    

https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria