Menu

Špeciálna pedagogička

O nás

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám!“
Mária Montessori

Školské špeciálne pedagogičky: Mgr. Eva Vaďovská

                                                    Mgr. Simona Kunčaková  

                                                                

Konzultačné hodiny: každý deň od 14. 00 – 15. 00 hod., prípadne po telefonickom dohovore

Na našej škole sa deťom, ktoré vykazujú problémy akéhokoľvek charakteru, venujú dve špeciálne pedagogičky. Ich náplňou práce je mapovať žiakov s ťažkosťami v učení a správaní, zamerať osobitnú pozornosť na nadané a talentované deti, zabezpečiť individuálny špeciálnopedagogický prístup, sledovať psychický vývin žiaka a jeho začlenenie do kolektívu, poskytovať pomoc rodičom, spolupracovať s učiteľmi a s poradenskými zariadeniami, viesť poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie žiakov so ŠVVP a flexibilne reagovať na rôzne situácie.

                                                                        

V školskom prostredí sú rôzne deti. Niektoré zvládajú školu bez väčších problémov     a iné s problémami. Aj ony sa tešili do školy a páčilo sa im v prvej triede,   aj keď dostávali polozamračené či plačúce slniečka a poznámky typu: "Viac sa snaž!"        alebo "Polepši sa!", "Píš krajšie!"... Pritom ony sa snažili zo všetkých síl. Kým sa ich spolužiaci dávno hrajú, ony sa ešte stále učia. Majú však veľké problémy s udržaním pozornosti, sústredením, pochopením učiva, písaním, pravopisom, matematikou, prípadne nemajú dostatok organizačných alebo jazykových schopností. Častokrát sú považované za slabých žiakov či lajdákov, alebo nevychované, či ťažko zvládnuteľné deti. Dôsledky týchto porúch – frustrácia a traumatizácia dieťaťa pre školské neúspechy – sú však často omnoho závažnejším problémom ako samotné poruchy. Pokiaľ je dieťa chronicky stresované, je neúspešné a nedostáva sa mu pozitívneho prijatia, dochádza  k narušeniu jeho osobnostného vývinu. Dostáva sa do stavu neznesiteľného napätia. Ak napätie trvá dlhšiu dobu, vyvoláva rôzne neurotické príznaky – bolesti hlavy, žalúdka, poruchy spánku, nechutenstvo a pod.. Strach, ktorý tieto deti prežívajú, je výrazom ich pocitu bezmocnosti voči ťažkostiam, ktoré majú. Strach vyvoláva bariéry, tie prispievajú k prehĺbeniu neúspechu, neúspech zvyšuje strach. Je to začarovaný kruh, z ktorého sa dieťa samo, bez aktívnej pomoci dospelých nedostane. Tieto deti potrebujú individuálny, tolerantný a trpezlivý prístup zo strany dospelých. Sú často mimoriadne nadané, talentované, tvorivé, iniciatívne a pri správnom vedení sú z nich    v dospelosti veľmi úspešní ľudia. Pomocnú ruku im môžeme podať správnym prístupom, ktorý by mal byť akceptujúci, milujúci, prijímajúci a otvorený. Poznaním možností náprav týchto hendikepov sa vyhneme nálepke "problémové dieťa", ktoré je vyčleňované z bežného triedneho kolektívu. Ide o ťažkosti, za ktoré dieťa nemôže.  Ak im nie je včas poskytnutá pomoc, sú náchylnejšie k antisociálnemu správaniu. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami každým rokom pribúda. Naším cieľom je týmto deťom cestu za múdrosťou uľahčiť a sprevádzať ich k dospelosti, aby mohli vyrásť v šťastnú a hlavne spokojnú osobnosť.

                                 

Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie, ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga. Školský špeciálny pedagóg sa následne:

           - bude informovať o dieťatku u triedneho učiteľa a vychovávateľa

           - pôjde sa pozrieť, ako dieťa pracuje v triede

           - vezme si dieťa na individuálnu prácu s ním

           - poradí Vám, čo ďalej, ako postupovať, prípadne Vám odporučí vyšetrenie v    

             školskom poradenskom zariadení

 

 

Najčastejšie poruchy učenia a správania, s ktorými sa stretávame v našej škole sú:

DYSLEXIA – porucha čítania

DYSORTOGRAFIA - porucha pravopisu

DYSGRAFIA – porucha písania

DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností

ADHD - porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou

ADD – porucha pozornosti

HYPOAKTIVITA – celková spomalenosť dieťaťa

 

Ak chcete získať viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky a postrehy, môžete sa na nás s dôverou obrátiť. Radi sa s vami osobne stretneme.

Všetkým rodičom a tým, ktorí túto stránku navštívia, prajeme, aby objavili krásu jedinečnosti vlastných detí, aby objavili silu lásky a trpezlivosti pri ich výchove.

Vaše školské špeciálne pedagogičky

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
  Hradná č.22 Nové Zámky

 • Riaditeľka: 035/6416066
  0901 702 328

  Sekretariát: 035/6416057

  Ekonómka: 035/6416067

  Výchovný poradca: 035/3810070

  Špeciálny pedagóg: 035/3810063

  Vedúca školskej jedálne: 035/6416056

Fotogaléria